Karup Kølvrå Idrætsklub

Book 1:1 samtale
Se adresse

Forretningsorden

Forretningsorden for FU og HB
 
Forretningsorden for KKIK Forretningsudvalg (FU) og Hovedbestyrelse (HB)

KKIK Hovedbestyrelse (HB) består af Forretningsudvalget samt afdelingsformændene og formanden for Jetcaféen deltager som observatør.

1. Bestyrelsesmøder. Afholdes normalt 8-10 bestyrelsesmøder om året – dog efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
2. FU møder. Afholdes umiddelbart ugen før et HB møde – dog efter behov.
3. Dagsorden. Udsendes af næstformanden (eller dennes stedfortræder) senest 1 uge forud for HB møder. Emner til dagsorden skal i almindelighed tilgå næstformanden ca. 10 dage forud for møderne.
4. FU. Består af min. 4 – max. 6 personer der tager sig af den daglige drift af KKIK, herunder:
a. Fastsættelse af medlemsadministrationsbidrag.
b. Deltager i eksterne relevante møder, formidler kontakten til diverse samarbejdspartnere og kommunen.
c. Styrer og administrerer KKIK’s økonomi.
d. Indhenter børneattester på ledere og trænere.
e. Sørger for ind- og udmeldelser af klubben.
f. Fødselshjælper ved nyetablerede udvalg og idrætsgrene.
g. Akut hjælp til nødlidende udvalg og afdelinger, såfremt dette ønskes.
5. Formanden. Er øverste ansvarlige for KKIK.
a. Repræsenterer i det daglige virke KKIK udadtil i alle fælles anliggender.
b. Leder HB møderne.
c. Forestår gennemførelsen af beslutninger truffet af HB, hvor andet ikke er besluttet i HB.
6. Næstformanden. Er stedfortræder for formanden.
a. Klubbens repræsentant udadtil, deltager i diverse møder eksternt, evt. sammen med formanden.
7. Kasserer. Tager sig af klubbens overordnede økonomi.
a. Gennemfører de daglige økonomiske dispositioner for klubben.
b. Afholder møder med afdelingskassererne og sponsorudvalgsformanden efter behov, dog mindst en gang årligt.
8. Sekretær. Fører referater af HB og FU møder.
a. Uploader referater til Microsoft TEAMS – HB mappen.
b. Udfører andre administrative opgaver efter behov.
9. 1. Menigt medlem. Er medlem af FU.
a. Forestår kontakt til pressen og er hjemmesideansvarlig.
b. Conventus administrator og Infotavle administrator.
10.  2. Menigt medlem. Er medlem af FU.
a. Materiale ansvarlig (borde, stole, telt, container mm.)
b. Conventus administrator.
11. Øvrige HB medlemmer. Består af afdelingernes formænd, disse er ansvarlige for:
a. Afdelingernes daglige drift og at denne sker under overholdelse af de godkendte budgetter.
b. At afdelingerne repræsenteres i fælles opgaver i nedsatte udvalg og ved KKIK fællesarrangementer.
12. Økonomi. KKIK HB vil få sine økonomiske midler fra:
a. Medlemsadministrationsbidraget (i 2021 kr. 75,00 pr. aktiv medlem).
b. OK benzin aftalen.
c. Renteindtægter.
d. Samt en hovedsponsor.
e. 10% af de ikke øremærkede sponsorindtægter.
Hvis en afdeling, 2 på hinanden følgende år, må konstaterer underskud på årsregnskabet, skal der i samarbejde med FU, udarbejdes en plan, som retter op på afdelingens økonomi.
Det kan i særlige tilfælde (FU beslutning) besluttes at FU overtager hele den økonomiske drift og ansvar for afdelingens økonomi.
Afdelingerne må ikke lave negative budgetter. Kun ved tydelig markering i årsbudgettet, kan en afdeling vælge at bruge af sin egen formue, for at dække et evt. underskud i et enkelt regnskabsår.
Afdelingerne skal tilstræbe at dække min. 75-80% af afdelingens udgifter via kontingenter, kommunale medlemstilskud samt sponsorindtægter.
Indtægter fra sponsoraktiviteter, byfest, fyrværkerisalg og banko, fordeles af FU til afdelingerne efter behov eller ved ansøgning.
13. Øvrige.
Kørselsudgifter til KKIK HB medlemmer dækkes efter statens mindste takst.
Denne forretningsorden er vedtaget den 22. marts 2010.
Revideret den 31. januar 2022.
 
Jesper Erik Kjelgaard
Formand
Karup - Kølvrå Idrætsklub
Lindevej 5
7470 Karup J
Telefon: 60 94 00 34
E-mail: kkik@kkik.dk
CVR: 13244928
Log ind
     
Karup - Kølvrå Idrætsklub | Formand: Jesper Kjelgaard | Lindevej 5 | 7470 Karup J | Tlf.: 60 94 00 34