Karup Kølvrå Idrætsklub

Book 1:1 samtale
Se adresse

Jubilæumsskrift 2018

KKIK 1968 – 2018    50 ÅRS JUBILÆUMJethallen 1978 – 2018        40 ÅRS JUBILÆUM

 
Jubilæumsskriftet kan du downloade her i pdf-format (0.7 Mb)
Jubilæumsskriftet
 1. Forside
 2. Forord
 3. Fra før sammenlægningen Aksel Møller
 4. De første 25 år Ole Kronborg
 5. Forældreforeningen interview med Claudi Sigaard
 6. Frank Larsen – mine 22 år med KKIK
 7. Revyhistorie ved Ib Jensen
 8. FU KKIK Jesper Kjelgaard
 9. Jethallen Rene Jensen
 10. Jetcafeen
KKIK`s nuværende aktiviteter:
 1. Badminton Hans Jørgen Linde og Per Kaarup
 2. Basketball Simon
 3. Cykelmotion
 4. Floorball ved Tom Jepsen
 5. Fodbold ved Alex Andersen
 6. Gymnastik Heidi Madsen
 7. Håndbold ved Lone Krause
 8. Løbemotion Karin Jespersen
19.    Formænd gennem tiderne – Jethallen og KKIK
Forord
 
Frivillighed
Betydning for lokalsamfundet
Den teknologiske udfordring
Fremtid

Pluk fra KKIK’s første 50 år

Dette er, som overskriften antyder, pluk – og kun pluk – fra klubbens første 50 år. Plukkene er for de første 25 års vedkommende hentet fra referater af såvel de ordinære som de ekstraordinære generalforsamlinger samt fra de mange hovedbestyrelsesmøder, der har været i årenes løb. For de sidste 25 års vedkommende, hvor referater er skrevet og gemt – og glemt - på computer samt gennem de sidste 15 år bragt på KKIK’s hjemmeside, er først MÅLET en vigtig kilde og senere hen de referater, det trods alt har været mulige at få adgang til…. En begivenhed eller en person kan godt være omtalt kun et enkelt år – og så ellers ikke have fundet nåde for sekretærens pen året efter. Kort og godt: Lad være med at tro, at dette er hele sandheden om KKIK, der følger på de næste sider.

1968

Begyndelsen: Stiftende generalforsamling gennemført den 20. februar 1968. Et første forsøg den 12. februar lykkedes ikke, idet kravet om tilstedeværelse af mindst 50% af medlemmerne ved Kølvrå Idrætsklubs ekstraordinære generalforsamling ikke var opfyldt.
Hovedbestyrelsen: Georg Kusnitzoff var formand, Otto Jensen næstformand, Bent Jakobsen sekretær og Rudolf Brandt kasserer.
Fodboldbestyrelsen: Gunnar Krogh, Svend Steenberg, Robert Thomsen og Erik Madsen.
Håndboldbestyrelsen: R. Tang Jeppesen, Benny Jensen, Mona Nielsen og Ole Rasmussen.
Badmintonbestyrelsen: Søren Roslyng, Frede Knudsen og Lis Møller.
Andre aktiviteter: Udover nævnte afdelingers aktiviteter omfattede KKIK også atletik samt drenge- og damegymnastik.
Medlemstal: Fodbold havde 6o seniorer, 15 juniorer og 90 drenge. Håndbold havde 32 seniorer og 65 børn. I gymnastik var der 35 damer og 45 drenge. Badminton havde 15 medlemmer, og atletiks medlemstal ses ikke nævnt, men det var vist også beskedent.
Økonomi: Kontingent for alle afdelinger: Kr. 25 for seniorer, kr. 15 før ungdom og kr. 7,5 før børn – vel at mærke i kvartalet. Prisen for en fodboldtrøje var 17 kr., og håndboldtrænerens indtægt per træningsdag/mødedag var kr. 20.
Turneringer/stævner: Drengefodboldstævne afholdt af KKIK med 140 deltagere. Fodboldminiputter deltog i landsmesterskab i Vojens. Herrehåndbold nummer 2 ved landsmesterskab i Næstved, og i atletik blev der i Vingsted opnået en førsteplads ved Knud Kjeldsen.
Anden aktivitet: Stiftelsesfest på Centrum den 9. maj 1968. Sportsfest den 24.-30. juni. Preetz-rejse 7.-9. juni for 35 deltagere. Andespil påbegyndt den 29. august. Fodbold- og håndboldtræning foregår på skift i Karup og Kølvrå – 14 dage hvert sted. Til bal på Frederiks Kro blev der den 16. marts bestilt 1000 passive medlemskort.
Ordinær generalforsamling: Den 26. november afløses Otto Jensen som næstformand af R. Tang Jeppesen, og Lis Møller overtager sekretærposten efter Bent Jakobsen, der rejste fra byen. Rudolf Brandt, fodboldmand fra Karup Idrætsforening, udnævnes til KKIK’s første æresmedlem
 

1969

Lysanlæg: På ekstraordinær generalforsamling den 7. januar vedtages anskaffelse af lysanlæg til fodboldanlægget i Kølvrå. Finansiering dels gennem indsamling, dels gennem, lån i Handelsbanken og dels gennem støtte fra blandt andet kommunen. Arbejdskraften hentes fra seniorhold, og der er indvielse med lyskamp den 4. august.
Aktiviteter: Ny ordning med interessegruppedannelse, hvor instruktørvederlag er kr. 20,41 per time, søges etableret i KKI for fodbold- og håndboldungdomsrækker. I atletik opnås flotte resultater i børnerækkerne; 4 resultater var endda så gode, at de indebærer indplacering på den jyske ungdomsrangliste. Desværre udmeldes lærer Knud Kjeldsen af atletikafdelingen, som derefter ”krykker afsted”, som det hedder i protokollen.
Andre aktiviteter: Sommerfest, baller, lotterispil, Preetz-besøg, indvielsesfest og klubaftener – sidstnævnte et nyt socialt initiativ, som viste sig vellykket. KKIK tager initiativ til samarbejde med alle klubber i den kommende storkommune for at idrætten kan stå stærkest muligt med henblik på tilskud med videre. Dette er forløberen for det senere KKAS (Karup, Kølvrå, Alheden, Skelhøje), der var et idrætsligt samarbejde.
Generalforsamling: Fandt sted den 18. november med genvalg over hele linjen.


1970

Hovedbestyrelsen: Sekretær Lis Møller afløses af Knud Jacobsen.
Aktivitetsomfang: Gymnastik har 2 hold børn 3-6 år og 1 hold piger 7-12 år og 1 hold damer. I badminton var der 1 hold børn, 1 hold juniorer og 1 seniorhold. Fodbold havde 2 lilleputhold, 1 drengehold, 1 juniorhold, 1 ynglingehold og 3 seniorhold i serie 2, 4 og 5. Fodboldens serie 2-hold bliver kredsvinder og Jyske Mestre. Håndbold- og atletiktal fremgår ikke, men håndbold får 2 kredsvindere, nemlig serie 4-holdene i såvel damer som herrer.
Andre aktiviteter: Cykelløb i Kølvrå med cirka 40 ryttere. Endvidere 5 baller, 21 lotterispil og en sommerfest.
Generalforsamlinger: Afholdt den 24. november med meget få deltagere. Da formand Georg Kusnitzoff ikke ønskede at fortsætte på posten, og da intet nyt emne blev fundet, måtte der derfor en ekstraordinær generalforsamling til den 8. december. Heller ikke her lykkedes det at finde en ny formand, og derfor valgtes 4 medlemmer til hovedbestyrelsen, som så senere skulle konstituere sig. De fire blev Georg Kusnitzoff, Kristian Graversgaard, Kurt Jensen og Hans Andreasen. Af referatet fremgår det imidlertid kun, at Kristian Graversgaard blev formand.


1971

Hovedbestyrelsen: Kristian Graversgaard afgik allerede den 16. februar og blev afløst af R. Tang Jeppesen og Kurt Jensen blev valgt som sekretær, men han blev senere på året afløst af Mona Nielsen.
Kørselsudgifter: Enighed om, at seniorhold selv skal arrangere – og afholde udgifter til udekampe.
KKIK-bladet: Har nogle år ligget helt stille. Genoplivning forsøges nu igen. Redaktion etableres med repræsentanter fra alle afdelinger. Bladet udgives til medlemmer på træningsaftener; senere sigtes mod husstandsomdeling.
Økonomi: Lønnen til fodboldtræner nu oppe på kr. 7.000. Driftsregnskabets omsætning lyder på kr. 326.000.
Aktiviteter: Atletik blev på bestyrelsesmøde den 18. marts erklæret for ”skindød” Damefodbold foreslået startet, men tilsyneladende var interessen for begrænset.
Reklamer: Efter en lang diskussion i hovedbestyrelsen blev det vedtaget at modtage følgende tilbud fra Midtbank: Kr. 1.000 for et års reklame plus kr. 500 for oprykning, kr. 300 for førstepladser, kr. 200 for andenpladser og kr. 100 for tredjepladser. Banken betaler tøjreklamerne og KKIK betaler selv trøjerne.
Sportsfesten: I Sportsfesten indgår fortsat cykelløb. Desuden er der håndbold, fodbold med videre, og der er deltagelse fra venskabsbyen Broager.
Forskelligt: Idrætsligt samarbejde – KKAS – mellem kommunens foreninger, det senere DSIK. Forsamlingshusets fortsatte drift knirker. Med folkedanserne i spidsen søges dog foreningslivets interesser i opretholdelse af huset varetaget. KKIK stiller (efter henvendelse fra kommunen) repræsentant til Erhvervsrådet.
Generalforsamling: 22 fremmødte på dagen, den 16. november. Mogens Nielsen indtrådt som formand for badmintonafdelingen. Beslutning om, at regnskabsåret nu skal ændres til 1.4 – 31.3


1972

Hovedbestyrelsen: De folkevalgte medlemmer anno 1972: Hans Andreasen formand, Willy Jensen næstformand, R. Tang Jeppesen kasserer og Jeppe Petersen sekretær.
Økonomi: Generelt set et godt år. Dog er kontingentrestancer et stigende problem.
Damefodbold: Efter i et par år at have været på tale, er det nu en realitet.
Fester: Forårsfesten annulleret. Sportsfest uden cykelløb.
Forskelligt: Et hegn om Karup Stadion, som et par år har været på ønskelisten, ser nu ud til at skulle blive sat op næste år.
Generalforsamling: Hans Henrik Bødker afløser Hans Andreasen på formandsposten. Beslutning truffet om at flytte den ordinære generalforsamling fra november til april, således at der bliver overensstemmelse med regnskabsperioden.


1973

Ekstraordinær generalforsamling: Som nævnt blev det i 1972 besluttet at flytte generalforsamlingen til april. Derfor denne ekstraordinære af slagsen. Eneste emne var regnskabet, der blev vedtaget med 19 stemmer.
Hovedbestyrelsesmøderne: Indholdet i disse er hovedsageligt baller, fester, kørselsudgifter, lotterispil, trøjeindkøb og lignende emner af økonomisk art samt fordeling af opgaver afdelingerne imellem.
Baneanlægget i Kølvrå: Ansøgning sendt til kommunen angående planering af disse fodboldbaner.
Sponsorvirksomhed: Går trægt. Sponsoremner svarer kun modvilligt.
Æresmedlem: Gunnar Krogh hædret med æresmedlemsskab af KKIK.
Forskelligt: Sportsfesten for første gang afholdt i samarbejde med Karup Borger- og Håndværkerforening samt Kølvrå Borgerforening, efter at KKIK’s egne arrangementer er begyndt at give underskud. Kølvrå Svømmebad åbnet. KKIK deltog i arrangementet forbundet med indvielsen, og vi fik et udbytte på kr. 500. Henvendelse foretaget til kommunen med henblik på forøgelse af fodboldstadionkapaciteten.


1974

Generalforsamling: 23 deltagere. Alle valg var genvalg.
Medlemsforhold: Håndbold har 4 senior- og 7 ungdomshold. Gymnastik har 46 medlemmer. Fodbold har i alt 17 hold. Badminton derimod skranter på ledelsesplanet og har for tiden blot 6 udøvere. KKIK har totalt 402 medlemmer.
Økonomi: Den har det efterhånden ikke så godt. En kassekredit med status kr. 15.000 formørker livet for kassereren. Kontingentforøgelse derfor nødvendig. Seniorernes stigning bliver 15 kroner ekstra i kvartalet – en stigning fra 35 til 50 kroner. Forslag om en 5 kroners stigning for ungdom blev nedstemt.


1975

Mystik: Året 1975 må ikke have været særlig interessant. I hvert fald er kun én hændelse ført til protokols! Nemlig nyvalg af formand til hovedbestyrelsen den 28. januar. Georg Kusnitzoff blev valgt.


1976

Ordinær generalforsamling: Afholdt den 28. april, hvor hovedemnet var de utilstrækkelige uden- og indendørsfaciliteter. Medlemstallet er nemlig nu oppe på i alt 550 personer.
Ledelsesgruppen: Den folkevalgte gruppe ser nu således ud: Georg Kusnitzoff formand, Aase Peitersen næstformand, R. Tang Jeppesen kasserer og Jeppe Petersen sekretær.
Fritidscenter: En vejledende afstemning om KKIK’s tilslutning til projekt ”Kartoffelcentral” gav fuld opbakning.
Vedtægtsændringer: En række ændringer i KKIK’s love gennemført. Disse drejer sig om kontingentforhold, bestyrelsers sammensætning, valg til bestyrelse og generalforsamlingers afholdelse.
KKIK-bladet: Genopstår nu i A5-format – folkene bag er Ib Jensen og Peder Bundgaard. Kurt Holm Christensen belønnes med ½ flaske snaps for navneforslaget ”MÅLET


1977

Medlemstallet: Steget til 768 medlemmer. Gymnastikafdelingen ses nu at være blevet en selvstændig afdeling.
Kontingentforhold: Vedtaget, at medlemmer, der dyrker flere sportsgrene i KKIK kun skal betale fuld kontingent for første aktivitet; for øvrige betales halv kontingent. Badminton og gymnastik kan ikke have status som første aktivitet, hedder det.
KKIK-bladet: MÅLET, der genopstod i ’76 på initiativ af Peder Bundgaard og Ib Jensen, er nu i fint gænge og udkommer 4 gange årligt.
Sponsorvirksomhed: Denne er nu lagt i hænderne på redaktørerne af MÅLET.
Bestyrelsesændring: Ved den ordinære generalforsamling afløser Bent Færge på formandsposten Georg Kusnitzoff, der til gengæld afløser Jeppe Petersen som sekretær.
Aktivitet: Fodboldafdelingen fik i 1977 hele 3 oprykkere i seniorrækkerne. Badmintonafdelingen er igen begyndt at vokse kraftigt.
Halbyggeri: Planerne for et fritidscenter i den gamle kartoffelcentral er nu erstattet af planer for bygning af en hal, der forventes at kunne stå færdig den 15. august 1978. Sagen drøftet indgående under KKIK’s generalforsamling – dog uden ”resultat”.
Klubnåle: Vedtægter for tildeling af klubnåle i bronze, sølv og guld vedtaget af hovedbestyrelsen i juni måned.
Sammenlægningsforsøg: En sammenlægning af alle klubber i Karup-Kølvrå-området forsøgt ved henvendelse til KFUM og Karup Volleyball Klub. Volleyball-klubben blev derved en del af KKIK per. 1. september 1977.


1978

Bestyrelsesvalg: Ny næstformand valgt, nemlig Robert Thomsen.
DSIK: Samarbejdet i ”De Samvirkende Idrætsklubber i Karup Kommune” knirker.
10 års jubilæum: 10-året blev fejret på dagen med en reception i klubhuset i Kølvrå. For de kontanter, der blev modtaget som gaver, anskaffedes et farve-TV.
Klubnåle til Preetz: 9 sølv- og 10 bronzenåle tildelt Preetz-medlemmer. Noget tyder på, at et mindre vimpel/pokal/hædersnålehysteri råder dette år.
Hallen: Indviet den 21. oktober. Ikke til alles begejstring.
Medlemstal: KKIK er nu oppe på 723 aktive og 19 passive medlemmer.
Aktiviteter: Serie 1-fodboldholdet vandt serie 1 og senere også finalen om det Jyske Mesterskab og spiller næste år altså i Jyllandsserien. Også en lang række andre gode sportslige resultater i KKIK.
Faciliteter: Klubhuset i Kølvrå istandsat ved delvis frivillig arbejdskraft. I klubhuset på Karup Stadion er istandsættelse påbegyndt. Pris kr. 12.000. Rækværk for cirka kr. 6.000 opsat omkring stadion. Vandingsanlæg anskaffet til pris på cirka kr. 4.000.
Økonomi: Kassekreditten er nu oppe på kr. 33.000. Mindre kontingentstigning for alle aktiviteter.
Rælingen: En tur til Rælingen for 110 deltagere koster KKIK 5.290 kroner i form af blandt andet tilskud. Tilskuddet var dog kun kr. 75 til hver af omkring 50 af deltagerne.
MÅLET: Jens Ole Peitersen afløser Peder Bundgaard i redaktionen


1979

Ny afdeling: Bordtennisafdelingen med spilleplads i Jet-Hallens kælder og 40 medlemmer stiftet ved generalforsamling i afdelingen den 5. marts.
Økonomi: Det er nu for alvor begyndt at knirke på dette område. Kassekreditten når op på kr. 100.000. Årsagen er budgettet, der ikke overholdes, fordi storhedstiden både for fodbold og håndbold koster penge. Trænerudgiften er kr. 46.000 for fodbold og kr. 32.000 for håndbold og kr. 26.000 for gymnastik. Endvidere ydes tilskud til seniorernes træningsophold med videre udenbys. Da samtidigt fester giver under- i stedet for overskud, må gælden stige. Resultatet er endnu et år med kontingentstigninger.
Lederproblemer: Hovedtemaet for formandens beretning ved generalforsamlingen er lederproblematikker og økonomi. Lederproblemerne er dog ikke blot kendt i KKIK. Overalt landet rundt kniber det med at finde frivillige ledere. KKIK indfører ny mødeform for den samlede ledergruppe med et par årlige formiddagsmøder med kaffe og brød.
Forsamlingshuset: Huset har behov for likvide midler. Det vedtages at tilføre det kr. 7.000 til nye borde og stole – under forudsætning af, at også borgerforeningen medvirker. Det fremgår imidlertid senere, at sagen stilles i bero. Grunden dertil fremgår dog ikke.
Nyvalg: Ny næstformand bliver Paul-Erik Møller og sekretær er nu Peder Bundgaard.


1980

Fester: Klog af skade afholder KKIK fremover kun en enkelt fest årligt, nemlig stiftelsesfesten i februar.
Kontingent: Økonomien har det fortsat skidt på indtægtssiden. Kontingentets struktur ændret, således at der indføres et grundlæggende klubkontingent og fuldt kontingent på hver aktivitet. Samlet skal kontingenter indbringe kr. 162.000 viser beregninger.
Sponsorudvalget: Efter en række uoverensstemmelser i udvalget i ’79, som stoppede arbejdet for en tid, er nye retningslinjer blevet udarbejdet og godkendt. Formand for sponsorudvalget er nu Frank Larsen.
Forsamlingshuset: Etableret som selvejende institution.


1981

DSIK: KKIK trækker sig efter uoverensstemmelser i DSIK ud af samvirket.
Medlemstallet: Mindre fald.
Fodboldbaner: Baneforholdene i Kølvrå er under al kritik. Henvendelser til kommunen om renovering ser endelig ud til at bære frugt. Banerne i Karup repareres kor kr. 2.500.
MÅLET: Ib Jensen er nu ene mand om redaktørjobbet.


1982

Forretningsudvalg: Vedtægternes paragraf 12, økonomi, ændret, således at hovedbestyrelsens 4 af hovedgeneralforsamlingens valgte medlemmer, nemlig formand, næstformand, kasserer og sekretær, udgør KKIK’s forretningsudvalg.
Kontingentrestancer: Dette emne er en jævnligt tilbagevendende sag, som nu ser ud til at være særlig aktuel. Endnu en gang vedtages det, at der skal tages alvorligt fat på at løse problemet.
Fester: Tidligere års beslutning om at nedsætte festaktiviteten ser nu ikke ud til at have været ment alvorligt. I hvert fald har sportsfesten 1981 givet et overskud på kr. 7.000 og i november afholdes endvidere efterårsfest i Kølvrå skoles festsal.
Kassekreditten: Hævet til kr. 130.000!


1983

Ny sekretær: Sekretærposten i forretningsudvalget overtaget af Frank Larsen ved Peder Bundgaards afgang.
Kommunale besparelser: Kommunens halrefusion reduceret med øget udgift for KKIK på kr. 15 per time i hallen.
Revy: Med Pei i spidsen forsøges under sommerfesten lanceret en revy.
Ekstraordinær generalforsamling: 22. august afholdes en sådan, hvor formanden sætter sint kandidatur på spil. Han genvælges dog. Klubkontingentets størrelse øges.
Volleyballafdelingen: Kan ikke ved Ole Kronborgs afgang som formand finde nyt formandsemne. Afdelingens eksistens må generelt siges at være mere end truet.
DSIK: KKIK søger genoptagelse som medlemsforening.
Karantæner: Formanden er i sin beretning dette år meget skarp i sine bemærkninger vedrørende karantæner til fodboldspillere for dårlig opførsel. Endvidere anvender han udtrykket ”snyltere” om kontingentrestanter.
MÅLET: Aksel Møller overtager jobbet efter Ib Jensen


1984

Forældreforening: En forældreforening med det formål at støtte KKIK’s ungdomsmedlemmer økonomisk og på anden måde etableret med Klaudi Sigaard som formand.
Sponsorvirksomhed: Går godt. Virksomheden forestås af Ole Kronborg. Indtægten for KKIK på dette område er i ’84 kr. 83.277
Økonomi i øvrigt: Kassekreditten reduceret med cirka kr. 50.000. Derfor optimisme i formandens beretning under generalforsamlingen.
Fester: Fortsat manglende tilslutning – og derfor også manglende indtægter.
Forskelligt: Mens et par afdelinger har flotte sportslige resultater er der andre, for hvem det går ned ad bakke. KKIK’s andel af det telt, der så mange gange har tjent klubbens festarrangementer, står foran at blive solgt. Et tilbagevendende emne under hovedbestyrelsesmøderne er trænerlønninger. Og så har kræfter i hovedbestyrelsen lanceret et medelmslotteri, som jævnligt giver ”et par dråber” i den slunkne kasse.
MÅLET: Ole Kronborg overtager jobbet efter Aksel Møller.
 

1985

Nyvalg: Bent Færge afgår og afløses af Paul-Erik Møller. Ny næstformand er Jens Ole Peitersen.
Nye målsætninger: Styrkelse af ungdomsarbejdet og ditto af samarbejdet. Ud over lørdags-formiddagsmøder et par gange årligt for trænere og ledere indføres nu en nytårsparole, som for øvrigt viser sig ikke at være helt billig.
Økonomi: Økonomien har det bedre og bedre. Kassekreditten er kommet ned på kr. 50.000. KKIK’s omdømme formodes forbedret hos forretningslivet, og lotterispillene har givet et klækkelige overskud.
MÅLET: Også KKIK-bladet går det godt. Også med hensyn til indlæg i form af artikler fra afdelinger og enkeltmedlemmer.
DSIK: Ja, endog i DSIK går det nu godt med samarbejdet.
Teltet: Teltet derimod gik det ikke godt. Det blev solgt, sådan som det var på tale i ’84.


1986

Sportsligt: Førsteholdet i fodbold har efter en årrække med skuffende nedrykninger endelig medvind og en oprykning. Bordtennis har meget fine resultater. Også øvrige afdelinger går det godt for. Dog er der en vis stemning i håndboldafdelingen for sammenslutning med andre håndboldafdelinger i kommunen. Volleyball tilsyneladende ophørt med at eksistere.
Klubhuset i Kølvrå: Tiltrænger meget en renovering.
Ungdomsarbejdet: Dette område er ifølge beretningen efter formandens mening ikke blevet helt tilfredsstillende tilgodeset. Et forsøg på en indførelse af en ny type ikke-konkurrenceorienteret børneidræt lykkes ikke (meget begrænset interesse).
Økonomi: Knap så tilfredsstillende som sidste år. Ubehagelig tendens til, at budgetterne er for optimistiske. Især holdes trænerudgifterne ikke nok i ave. Lotterispillene og sponsorbidragene er dog heldigvis stadig gode indtægtskilder.
Nye fodboldbaner: Endelig kan det nye baneanlæg vest for hallen tages i brug. Det står dog i perioder næsten helt under vand.
Forældreforeningen: En succes og en god støtte for ungdommen i KKIK – meget takket være Klaudi.
Klubhus og lysanlæg til Karup: Forslag fremme om bygning af nyt klubhus ved stadion og også om lysanlæg til Karup. Begge dele dog udsat indtil videre.
Bestyrelsesvalg: Valgene ved den årlige generalforsamling gav alle genvalg.
Æresmedlem: Kristian M. Pedersen udnævnes til æresmedlem.


1987

Nytårsparolen: Med 215 deltagere blev det en stor succes – men også dyr.
Jubilæum: De 20 år blev ikke markeret.
Sundhedstegn: Kursuskontoen dette år næste opbrugt – hvilket er prisværdigt og et sundhedstegn.
Økonomi: Skidt! Især i fodbold- og håndboldafdelingen. Helt galt med indtægts/udgiftsbalancen.
Hallen: Badmintonafdelingen har virkelig vokseværk. Det stiller krav til udvidelse af hallen. Forskellige planer herfor udarbejdet i Karup Kølvrå Fritidscenter.
Kølvrå klubhus: Endelig en ansigtsløftning i opholdslokalet. Omklædningsrum og bad dog stadig under al kritik.
Forældreforeningen: Virkelig et aktiv for ungdommen. Samlet tilskud dette år kr. 16.145.
Valg: Igen genvalg.


1988

Medlemstal: I alt 658 medlemmer – 788 aktivitetsmedlemmer.
Aktivitet: Oprykning for herrehåndbold. Seniorfodbold knap så godt. Svigtende træningsindsats.
DSIK: Gået i stå i en periode – ingen formandsemner.
Økonomi: Igen et år med underskud. Kassekreditten er nu oppe på kr. 80.000. Kontingentstigninger igen en nødvendighed.
Valg: Frank Larsen afgår som sekretær og afløses af Bjarne Pedersen.


1989

Aktiviteterne: Stadig savn af engagement hos seniorerne i fodboldafdelingen. Tæt på nedrykning for førsteholdet i serie 3. Herrehåndboldholdet rykkede desværre ned fra serie 2. Damehåndbold går det derimod forrygende. Og så har håndboldafdelingen stået for arrangement af landskampe. Arrangementsmæssigt gik det fornemt, men økonomisk mindre godt, da midsommer og ferieperiode ikke gav rimelige tilskuertal. Bordtennis har fået damedivisionshold og dermed klubbens højest rangerende hold nogensinde
Medlemstal: Fodboldafdelingen har 188 medlemmer, håndbold 143, badminton 185, gymnastik 215 og bordtennis 28 medlemmer. Endelig er der 29 passive medlemmer.
Splittelsestendenser: Toner fremme i flere afdelinger om det ønskværdige i at blive selvstændige enheder. De fælles indtægter fra givtige kilder som lotterispil, sponsorarbejdet, forældreforeningen med videre afholder dog afdelingerne fra at gøre alvor af ønskerne om skilsmisse fra KKIK.
Ungdomsarbejdet: For første gang i en længere årrække (siger formanden i sin beretning) har ungdomsarbejdet fungeret tilfredsstillende. I den sammenhæng kan konstateres, at uddannelseskontoen glædeligvis er blevet benyttet flittigt.
Økonomi: Endnu et år med underskud, så man igen ”må bide i det sure æble” og hæve kontingentsatserne.
Haltimefordelingen: Det kniber gevaldigt at få fordelt timerne, så alle bliver tilfredsstillende tilgodeset. Behovet for udvidelse er presserende, men udsigten for finansiering ikke god.


1990

Økonomi: Rent galt med økonomien. Kassekreditten nærmer sig betænkeligt de 100.000 kroner. Da budgettet for 1990 med efterfølgende kontingentsatser blev behandlet, ville gymnastikafdelingen ikke acceptere satserne, hvorefter den ordinære generalforsamling måtte stoppes. Ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling lykkedes det dog at opnå godkendelse af kontingentsatserne.
Forretningsudvalget: Da formand og sekretær afgik uden for tur, var der stor udskiftning. Ny formand blev Poul Mortensen, næstformand Frank Larsen, kasserer R. Tang Jeppesen, sekretær Arne Handberg, der også overtog sponsorarbejdet.
Medlemsforhold: Stort set samme medlemstal i afdelingerne som året før. Undtaget er dog håndbold, der har haft en meget markant tilbagegang.
DSIK: Tidligere tiders problemer i samarbejdet er forbi. Samarbejdet er så godt, som det overhovedet kan være, og dermed frugtbart for alle parter.
Ny økonomi-struktur: Ved gennemførelsen af en række vedtægtsændringer opnås en decentraliseret økonomiforvaltning. Forretningsudvalget varetager en central styring, og de enkelte afdelinger indstiller budgetter til forretningsudvalget til godkendelse. Afdelingerne administrerer derefter egne regnskaber under ansvar over for forretningsudvalget. Hovedbestyrelsen har med andre ord ikke længere afgørelser i økonomiske sager.
Forældreforeningen: Går som smurt. Indtægterne ved revy med videre er over al forventning, hvilket kommer KKIK’s ungdom til gode. Klaudi Siggaard afgår som formand for forældreforeningen efter dens første 5 leveår – én lang succes. Han afløses af Søren Andersen.


1991

Håndbold: Efter at sæsonen 90/91 var forbi søgte håndboldafdelingen at etablere samarbejde udadtil for at opnå et medlemsgrundlag for dens fortsatte eksistens. Dette mislykkedes imidlertid. Situationen er derfor, at afdelingen med en helt ny bestyrelse fortsætter med ungdomshold alene, hvilket naturligvis på længere sigt ikke er holdbart for rekrutteringen af ledere i afdelingen.
Bordtennis: I afdelingen er opnået de modsatte forhold. Desværre har afdelingen mistet de værdifulde trænere for ungdommen, og ungdommen er derfor så godt som væk. Tilbage er stort set kun et meget beskedent antal seniorspillere.
Ungdomsarbejdet: Generelt er denne del af KKIK’s virke blevet meget tilfredsstillende. Ungdomsafslutninger, juletræ med videre er store tilløbsstykker, og antallet af unge medlemmer er stort.
Økonomi: Den nye økonomistruktur har i det forløbne år vist gode resultater. Gælden er af den grund, samt fordi lotterispil, sponsorer og forældreforeningen har givet ”smør på brødet”, halveret ved indgangen til ’91, og ved udgangen af året er den helt afskaffet. Endda godt og vel!


1992

Økonomistatus: Økonomisk fortsætter det med at gå ”ufatteligt godt”
Sportslige resultater: Derimod lader de sportslige resultater noget tilbage at ønske på seniorsiden. I ungdomsafdelingerne går det godt; fodbold noteres for at gøre meget for ungdommen i form af pinsestævner og lignende, og håndboldafdelingen afholder mange sociale hyggeaktiviteter for medlemmerne.
Medlemstallet: Et minde fald i det samlede medlemstal: Tallet er nu 597. Antallet af medlemsaktiviteter er 770.
DGI: 1992 blev året, da de to landsorganisationer DDGU og DDSG&I blev samlet til én organisation, DGI. For KKIK betød det medlemskab af DGI Midtjylland, som er en sammenslutning af amtsorganisationerne VAG og SEG.
Klubhusplaner: Fodboldafdelingen ønsker nyt klubhus bygget i Karup. Enten på stadion eller som annex til Jet-Hallen. Eventuel bygning af klubhus til hel KKIK debatteres. Sagen vil fortsat skulle diskuteres i 1993, inden beslutning kan træffes.


1993

MÅLET: 25-års jubilæet forløb godt – vi følte, vi var anerkendt i lokalsamfundet. Klaudi Sigaard og Kristian Pedersen fra fodboldafdelingen spørger til generalforsamlingen ind til hovedbestyrelsens reelle holdning til et klubhusbyggeri til gavn for hele KKIK. Rigmor Binderup’s ”Rytmedamer” afslutter gymnastikopvisningen til musik af Shubbernes ”SEXCHIKANE” iklædt trøjer med påskriften ”Vi finder os GERNE i sexchikane” Hovedbestyrelsens møde i august ender med, at der langt om længe opnås enighed afdelingerne imellem om, at klubhusbyggeriet skal foregå som en udvidelse af eksisterende Jet-Hallen. Revyen gjorde grin med de 3 aldrende herrer, Ole Kronborg, Bent O. Hansen og Flemming Jacobsen, der leverede ”underholdningen” ved jubilæumsfesten. Også andet fra revyen var med bid i; hvis man skal tro den efterfølgende polemik i MÅLET.
Valg: Formand Poul Mortensen genvælges. Næstformand Arne Handberg udtræder og afløses af Aage Boll Mikkelsen. Regnar Tang Jeppesen udnævnes til æresmedlem i KKIK.


1994

MÅLET: Anne Marie Kristensen trækker sig fra bestyrelsespost i KKIK og proklamerer, at hun nu vil kaste sig over arbejdet i Karup Forsamlingshus. Der afleveres – ikke mindst på grund af gode lotterispil – et flot årsregnskab. KKIK’s Forældreforening holder 10-års jubilæum. Dansk Røde Kors, Karup Center, henvender sig til KKIK i håbet om at få klubben til at oprette en form for satellitafdeling kun for tamilere i forbindelse med deres ophold i Karup. KKIK afviser i henhold til klubbens love dette – men stiller gerne op til yderligere drøftelse. Fodbold, håndbold, gymnastik, badminton og bordtennis er dette år på programmet. Ole Kronborg overlader efter 10 år KKIK-bladet MÅLET til Jørn og Dorthe Kristensen.  De nye redaktører udskriver konkurrence om nyt layout på forsiden af MÅLET.
Valg: Næstformand Frank Larsen og kasserer R. Tang Jeppesen genvælges begge


1995

MÅLET: Lysanlægget i Kølvrå renoveret for 30.000 kroner. Fremtidens klubhusbyggeri nævnes fortsat på hovedgeneralforsamlingen, men man er ikke kommet videre. Puslingepiger og drenge i håndboldafdelingen er på overnatning i spejderhytten. En opgave på Günters natløb er at digte et vers: ”Det er sjovt at værre på lejr – vi skal bare ud og sejr’ – vi skal bare gøre som vi plejer – vi skal vinde over alle hajer – bagefter drikker vi alle bajer”. Dette vers er lavet af blandt andet Heidi Madsen, der her i en alder af 11 leverede sit første indlæg i KKIK-bladet. En forøgelse på 50 % på lokaleleje i Jet-Hallen samt svigtende overskud ved lotterispillene i Karup Forsamlingshus betyder en stram økonomi. Håndboldafdelingen arrangerede for første gang ”Nat-hal”.
Valg: Formand Poul Mortensen og sekretær Aage Boll Mikkelsen genvælges begge. 


1996

MÅLET: Efter i en lang årrække at have arrangeret lotterispillene i samarbejde med forsamlingshuset, går KKIK nu solo. Resultatet for overståede sæson er et beskedent overskud på 600 kroner for omkring 50 spil. Som nyt spilles der fremover kun om KONTANTER. I maj måned afholdes endnu et medlemsmøde om tilbygning til Jet-Hallen – med blot 16 deltagere. Næstformand Frank Larsen lufter i oktober muligheden for at danne en cykelafdeling under KKIK og efterlyser interesserede.
Valg: Næstformand Frank Larsen og kasserer R. Tang Jeppesen genvælges begge.


1997

MÅLET: I februar måned holdes stiftende generalforsamling i KKIK Cykelmotion – og medlemstallet er straks på 37. Der satses stort – 3 herrehold, 2 damehold samt et familiehold. Ved sæsonafslutningen er medlemstallet oppe på 65. Formandsberetningen under hovedafdelingen berører igen udbygningsplanerne, der dog ikke er særlig konkrete.
Valg: Formand Poul Mortensen og sekretær Aage Boll Mikkelsen genvælges begge. 


1998

MÅLET: På hovedgeneralforsamlingen er der heftig debat om hal-projektet.  Formanden nævner også et trægt samarbejde med bestyrelsen for Karup Kølvrå Fritidscenter. KKIK Cykelmotion stiller med et stort hold til løbet i forbindelse med indvielsen af Storebæltsbroen.
Valg: Kasserer Regnar Tang Jeppesen genvalgt. Frank Larsen var blevet formand i KKIK Cykelmotion og blev i hovedbestyrelsen afløst af næstformand Günter Krauss.


1999

MÅLET: Rolig hovedgeneralforsamling – halbyggeriet ikke nævnt. For første gang i mange år er der vigende indtægter på sponsorsiden.  Cykelafdelingen har – trods dens unge alder – fostret et stort cykeltalent; Nicki Olsen.
Valg: Formand Poul Mortensen lader sig genvælge for ét år, men sekretær Aage Boll Mikkelsen genopstiller ikke. Dorthe Kristensen fra MÅLET bliver ny sekretær.


2000

MÅLET: Det Danske Flyvevåben har 50 års jubilæum. I denne forbindelse bliver to hold i KKIK de eneste hold i hele kongeriget, der optræder med flyvevåbnets logo på deres trøjer. Jet-Hallens Motions- og Spinning Center åbner. Conni og Mogens holder i Jet-Hallen og afløses af Helle og Claus.
Valg: Poul Mortensen og Günter Kraus genopstiller ikke. Hanne Mette Thagaard vælges som ny formand og Søren Andersen bliver ny næstformand.


2001

MÅLET: Medlemsfremgang – nu oppe på 775 medlemmer. På generalforsamlingen omtales sidste års arbejde med at gøre Karup Stadion mere publikumsvenlig. Jørn og Dorthe Kristensen overlader efter 7 år redaktionen til Anders Jørgensen. Afdelingerne få lov til selv at opkræve deres kontingent. Behovet for en ny hal nævnes igen. Dorthe Kristensen annoncerer sit stop som sekretær i KKIK – men hun tilbyder samtidig et ryge-STOP kursus i klubregi; lige noget for en idrætsforenings medlemmer. Under overskriften ” Hvor skal vi hen, du” var der i september måned en temadag i KKIK, hvor alle hovedbestyrelses- afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt trænere var inviteret. Dagen blev ledet af Jens Peter, konsulent i DGI Midtjylland, og Jens, næstformand i DGI Midtjylland, og det det gjorde de til alles tilfredshed.
Valg: Hanne Mette Thagaard genvælges (efter ét år) som formand, og Preben Kjær vælges som ny sekretær.


2002

MÅLET: KKIK starter hjemmesiden www.kkik.dk op ved hjælp af Kirsten Mark Würtz. Flemming Møller Jensen overtager imidlertid ret hurtigt jobbet som webmaster, idet Kirsten af arbejdsmæssige årsager stopper med arbejdet. Kan denne hjemmeside erstatte MÅLET? Forældre til børn i alle afdelinger opfordres til at blive passive medlemmer i KKIK, så de kan deltage og stemme ved deres barns afdelings generalforsamling.
Valg: Søren Andersen går af som næstformand og afløses af Annette ”Købmand” Nielsen, mens Regnar Tang Jeppesen genvælges. Georg Kusnitzoff og Gunnar Nielsen udnævnes til æresmedlemmer.


2003

MÅLET: På baggrund af uventet underskud i fodboldafdelingen sidste år skærpes FU’s interesse for afdelingernes budgetter og regnskaber. Fodboldafdelingen opdeles i en ungdoms- og en seniorafdeling. Det kniber redaktøren af MÅLET, Anders Jørgensen, at finde stof nok til fortsat drift af bladet Fortsat ønske om at få udvidet klubfaciliteterne omkring Jet-Hallen. Samarbejde med AIF i såvel håndbold, fodbold som badminton – glædeligt. Under håndboldafdelingen er opstået hold af 19 cheerleaders. Sidste nummer af MÅLET udkom december 2003.
 

2004

Fra formandens beretning: Det er bekymrende, at flere og flere lukker sig inde med deres computer og bliver tykkere og tykkere og fravælger idrætten. Jeg tror, at vi må tænke lidt anderledes i fremtiden, så vi imødekommer en forholdsmæssig stor gruppe, som ikke er til holdsport. Det sidste skud på en ændret udvikling har jeg har læst om i en artikel i Samvirke, hvor overskriften lyder: ”Fremtidens sportsstjerne er digital”, som beretter om Dansk eSportsunion, som allerede har 300 medlemmer omkring et ”Skyd og dræb” spil på computeren. Det kan være svært at følge med udviklingen, men jeg mener, vi skal være parate til nye udfordringer, så alle børn og unge kan finde et tilhørsforhold.
Delingen af fodbold er nu en realitet – det kniber for ungdommen at få træningstider i Jet-Hallen. KKIK anskaffer en Chilevin med klubbens logo, som kan foræres væk i de sammenhænge, hvor KKIK viser deres opmærksomhed.
På en ekstraordinær generalforsamling november 2004 indstilles det, at KKIK sælger Karup Stadion med det formål at det indkomne beløb indgår i byggeriet af klubhusfaciliteter og hal 2 i forbindelse med Karup Kølvrå Fritidscenter – Jet-Hallen. I formandsberetning står allerede her at læse en vis frygt for, hvad der vil ske med en kommende kommunalreform – hvor Karup-Kølvrå området kan gå hen og blive et randområde.
Valg: Næstformand Annette Købmand Nielsen afgår ved generalforsamlingen.


2005

Valg: Hanne Mette Thagaard blev genvalgt som formand og Tage Sørensen som sekretær.


2009

Valg: Jimmi Langaas forlader FU, og Jens Alfred Andersen vælges som ny formand


2011

Valg: Jens Alfred Andersen genvælges som formand
Der afholdes for første gang fyrværkerisalg i Jet-Hallen – arrangeret af KKIK


2012

Fra formandens beretning: Året 2011 vil gå over i historien som en af de travleste år i KKIK’s historie, med baggrund i hal-udvidelsen og flytning af alle KKIK aktiviteter til Jethallen.
KKIK har i året 2011 haft et total medlemsantal på 674 medlemmer. Conventus-styresystem indført; kører godt på medlemsdelen, men økonomidelen er svær at overskue. Regnskabet udviste et større planlagt underskud. Underskuddet var beregnet på baggrund af hal byggeriet.
Valg: Elin Madsen - næstformand og Tang Jeppesen – kasserer, blev begge genvalgt. Keld Riis – menigt bestyrelsesmedlem ønskede ikke genvalg. Bente Sørensen blev valgt.


2013

Fra formandens beretning: Ønsket for 2012 i KKIK var, at året måtte blive et ”normalt” forenings år med fokus på vore almindelig gøremål, efter afslutning af haludvidelsen. KKIK har i året 2012 haft et totalt medlemsantal på 675 personer inkl. trænere og ledere, med en fordeling på 65% børn og 35% voksne. KKIK var én af de 3 klubber som af Viborg Idrætsråd, var nomineret til prisen. Og tra da - vi vandt…. tænk sig at været den bedste af Viborg Kommunes over 100 foreninger, det var stort. Med prisen fulgte en check på kr. 5000. Støtteforeningen nedlagt. KKIK klarede selv at arrangere byfest med bravour. For første gang i meget lang tid i KKIK’s historie, blev der afholdt en lederfest for bestyrelsesmedlemmer, ledere og trænerer fra alle klubbens afdelinger.
Valg: Jesper Kjelgaard vælges som ny formand. Sekretær Tina Rasmussen genvælges
 

2014

Fra formandens beretning: Søren Andersen og Rene Burow Sørensen har skabt en meget brugervenlig hjemmeside. Infotavler er indkøbt – men endnu ikke taget i brug. Vores medlemsindrapportering til DIF og kommune tæller KKIK 670 medlemmer. Årets byfest var, som traditionen nu byder, flyttet til pladsen ved skolen og biblioteket. Allerede fredag middag blev 24 timers løbet skudt i gang, hvor de to cykelentusiaster Mikkel Kronborg og Jesper Henriksen havde fået den vanvittige idé at cykle en rundstrækning i Karup centrum flest mulig gange på 24 timer. Fyrværkerisalget ligger nu i mere faste rammer – der er indkøbt egen container til opbevaring. Kasserer Regnar Tang Jeppesen har sidste arbejdsdag i KKIK, som medlem af Forretningsudvalget. Jeppe har været at betragte som fast inventar i sporten i Karup-Kølvrå området i mere end 50 år. Jeppe bliver tilknyttet KKIK som konsulent. Der var i   forretningsudvalget talt om, hvordan vi skal markere Jeppes sidste KKIK arbejdsdag – han har allerede en Guldnål og han er også Æresmedlem – så vi kom frem til at et stort bifald og gave må gøre det ud for endnu en stor KKIK hædersbevisning – vi har ikke kunnet opfinde en til lejligheden. Jeppe modtog herefter stående applaus.
Valg: Elin Madsen, næstformand modtog genvalg. Regner Tang Jeppesen, kasserer modtog ikke genvalg. Bente Sørensen blev valgt som ny kasserer, og Ole Sørensen blev valgt som menigt medlem.
 

2015

Fra formandens beretning: KKIK består af 7 afdelinger som hver drives af et hold engagerede bestyrelsesmedlemmer. Hver afdelingsformand har en plads i foreningens øverste organ, Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen består af de 7 afdelingsformænd samt Forretningsudvalget. FU består af Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og 2 menige medlemmer. Hvad laver vi så – afdelingerne står for alt det sportslige, på HB møderne drøfter vi og trækker de store linjer. Jo hvorfor har jeg nu ridset forening op her, det har jeg af den simple grund – jeg har haft en forventning om at se en masse KKIK medlemmer her i aften som ikke nødvendigvis er klar over hvordan sagerne hænger sammen og for at fortælle Foreningens øverste myndighed – Generalforsamlingen at KKIK er ikke kun mig, Heidi, Tom, Ole, Tina, Brian, Claus, Peer, Bente, Hasse, Søren, Lone og Elin. Rigtigt mange mennesker, med stort M, er KKIK – mere end 30 bestyrelsesmedlemmer, mere end 50 trænere og hjælpetrænere og rigtigt mange hjælpere. KKIKIT bedre kendt som KICKIT, har igen i 2014 prøvet at bidrage med en masse nyt, desværre blev LAN partyet aflyst – på grund af for få tilmeldte. Ved byfesten var lørdagens nye tiltag Anderally i skoleåen. Som noget nyt i 2014 blev der afviklet Julemesse i Jethallen og der var KKIK selvfølgelig også med. Fyrværkerisalget sluttede året af og igen var atter en succes. FU har ikke været hurtige nok til at afslutte regnskabet for 2014, bl.a. på grund af en stor fejl på halafregning. Når regnskabet ikke er afsluttet kan afdelingerne ikke lave et budget. Dette bevirker, at FU desværre ikke kan fremlægge det samlede budget på generalforsamlingen. Hvad sker der efter Halbestyrerens afgang? Formanden ved det ikke. Hvilken fremtid ser KKIK for Jethallen efter afgang af halbestyreren? Kan KKIK selv drive hallen hvis det kun er rengøring, det drejer sig om?
Valg: Formand Jesper Kjelgaard, sekretær Tina Rasmussen og menigt medlem Søren Andersen modtog alle genvalg.
 

2016

Fra formandens beretning: Karup Byfest har været årets største fælles aktivitet i klubben, hvor mere end 100 frivillige henover 7 dage stillede op til opgaver. Byfesten indeholdt mange klassikere. Årets Byfest gav også debut til vores nyindkøbte telt, på hele 9 x 27 meter. Cafeteriet i Jet-Hallen har været lukket i en længere periode – det har vi i KKIK ledelse sammen med Jethallens bestyrelse været rigtigt meget ærgerlige over. Derfor gav FU og HB grønt lys til at Cafe-Gruppen gik videre med deres planer om genetablering af forretning i cafeteriet. Vi er begyndt så småt at samarbejde med Karup Skole, som et resultat af Skolereformen 2014.  Fra i år er det vores ambition at der skal udkomme tre klubblade som skal husstandsomdeles i Karup og Kølvrå, det første blad udkommer i forbindelse med Byfesten, det næste med info om sæson start i efteråret og det tredje i foråret før opstart i de enkelte afdelinger. Heri vil der kunne findes tider og hold information samt generel information om organisationen og de enkelte afdelinger. Fodbold skal have lys på banerne, i beretningen 2014 fortalte jeg om at vi i 2015 skulle begynde arbejdet derfor, det gjorde vi og det resulterede i at Brian og jeg i maj 2015 fik den glædelige nyhed at Viborg Kommune vil bygge et anlæg på Karup Stadion til 300.000Kr, hvoraf KKIK selv skal finansierer de 75.000 kr. - det gør vi så Jetcafeen viser et rigtigt pænt overskud. Af større investering er indkøb af telt til 85.000 kr. Fodbold har bygget en terrasse til deres klubhus for 30.997 kr. Regnskabet fremviser et samlet overskud på 9.450 kr. Lånet til Jethallen er faldet med næsten 40.000 kr.
Valg: Næstformand Elin Madsen, kasserer Bente Sørensen og menigt medlem af FU Ole Sørensen modtog alle genvalg.
 

2017

Fra og med i år gennemføres generalforsamlingen samlet med alle afdelinger i KKIK på samme aften.
Fra formandens beretning: KKIK har det godt, vi udvider vores aktivitetstilbud, vi bevæger os ind på andre felter -2016 blev året hvor samarbejde idræt og folkeskole i højere grad end tidligere blev afprøvet. En anden bebudet nyhed i KKIK i det forgangne år var Minecraft LAN i Jethallen som rigtigt mange KKIK ledere og frivillige stablede på benene i oktober. Jetcafeen er gået ind i sin anden sæson, der er blevet kraftigt moderniseret i køkkenet og salgsafdelingen, dette er gjort som en 50/50 samarbejde mellem Jethallen og KKIK. Arbejdet blev primært udført af Mettes og Kenneths frivillige korps som tæller rigtigt mange hænder nu. KKIK har i slutningen af 2016 fået overdraget domænet karup.dk fra Viborg kommune. Formand og klubbens IT ansvarlige person har haft møde om domænet, og planen er, at der fra maj 2017 vil være noget for byens borgere på domænet; eksempelvis en aktivitetskalender for Karup og Kølvrå. Regnskabet blev fremlagt visende et samlet overskud i hele KKIK på 196.850 kr. Få afdelinger kom igennem 2016 med planlagte underskud. Klubbens økonomi er nu så god, at der kun hentes sponsorpenge til beklædning samt gaver og præmier til eksempelvis forårslotteri og diverse tombolaer. Der skal bruges en del penge i 2018 til et 50 års jubilæum. Formanden gennemgik Jethallens planer om en udvidelse af hallen med en hal to. Oprettelse af et motionscenter er til diskussion sammen med Jethallen og KKIK.
Valg: Formand Jesper Kjelgaard, sekretær Tina Rasmussen og menigt medlem Søren Andersen modtog alle genvalg.
 

2018

Elin Madsen udnævnes til æresmedlem.
Valg: Næstformand Elin Madsen går af og afløses af Lone Krause. Kasserer Bente Sørensen og menigt medlem af FU Ole Sørensen modtog alle genvalg.
 
 
Mine 22 år med KKIK
v/ Frank Larsen
Mit engagement i KKIK var i perioden fra ca. 1978 og ca. 22 år frem. En sjov tid med bestyrelsesarbejde i håndboldafdelingen og senere som en del af sponsorudvalg, hovedbestyrelse og forretningsudvalg. En stor del af perioden var den årrække, hvor der til tider eller nærmest konstant var lavvande i pengekassen, og hvor nogle afdelinger i stor udstrækning levede godt af andre afdelingers økonomiske succes. Man kan vel på godt og ondt sige, at nogle rent faktisk levede over evne, og dermed trak store veksler på kassekreditten i en årrække, såvel som ikke mindst gymnastikafdelingens på daværende tidspunkt forholdsvis beskedne udgifter og forholdsvis store indtægter, holdt røven oppe på nogle af dem der havde det ”svært”.
Senere blev det bedre, men det er der sikkert andre, der vil berette om. Det var også i den årrække, at jeg i, som jeg husker det, ca. 15 år havde min gang i forsamlingshuset om torsdagen til foreningen bankospil, som Kurt senere overtog, hvor jeg sammen med Otto Jensen holdt byens storrygende fruentimmere beskæftiget med at vinde flæskepakker og senere gavekort og kolde kontanter. Rygeforbuddet aflivede sammen med konkurrence fra Radiobanko og Lotto det gammeldags bankospil, som i en periode rent faktisk gav underskud, og dermed sluttede den epoke. Spillet er da heldigvis genopstået i en ny og røgfri form om end i en anden forenings regi, og spiller nu igen en gang om måneden.
Ellers husker jeg mest de økonomiske kvaler, som klubben kæmpede med helt frem til salget af Stadion, og det meste af den periode sad jeg som nævnt sammen med skiftende formænd for afdelingerne i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget. Alt i alt var det en spændende tid, og jeg håber da, at jeg sammen med andre var med til at sikre klubben den fremtid, der til stadighed lurer lige om hjørnet.

Karup-revyen
v/Ib jensen 

KKIKs Forældreforenings idémand og grundlægger Klaudi Siggaard har altid været en foreningens mand. Han fik den idé i 1985, at der skulle stables en Karup-revy på benene, han kontaktede den impulsive journalist Steen på Viborgs Stifts Folkeblads´ Karup-redaktion og fik ham overtalt til til at samle og skrive forskelligt materiale og så prøve at skrive en Karup-revy. Klaudi skaffede lokale (Jethallen)og bestilte Jodle-Birge og Band til at spille til det efterfølgende bal. Ja, det viste sig så senere, at det var noget af en satsning, idet avisens redaktør forsvandt ud af byen med alle teksterne og Klaudi hørte aldrig fra ham igen. Så gode råd var dyre for Claudi, han kontaktede så en god bekendt og lokkede ham til at agere redningsplanke for arrangementet i Jethallen og ja der kom da ca 75 betalende tilskuere til premieren på "Ormekuren", der blev grundlaget for en lang årrække med Karup-Revyen. Og hurtigt blev det "farligt" at gøre sig alt for meget bemærket i bybilledet, for så  kunne man jo risikere, at ende i revyens "rollehæfte".  

Efter det første år tiltog befolkningens interesse ganske enormt og det udmundede i , at "revy-festen i Jethallen" blev til en slags "spiseteater". Det år med det største besøgstal var jo nok med deltagelse af ca. 500 tilskuere til spisning, revy og efterfølgende motion til dansebenene. 

Den legendariske "Uge-Olsen" var en god formidler af begivenheden med gode og positive artikler og billeder i Ugeavisen. 

Traditionen med Karup-Revyen var en tilbagevendende begivenhed fra starten I 1985 med sidste forestilling i???., - dog med undtagelse af  enkelte år. 

Da alting jo - som sagt af mange - skal have en ende, og således er det også i skrivende stund adskillige år siden sidste "Karup- Revy" gik over scenegulvet i Jethallen. Og hvem ved??? måske en dag der igen er revy  i Jethallen. 

Fra formanden
v/Jesper Kjelgaard 

Karup Kølvrå Idræts Klub (KKIK) er en breddeidrætsklub, der i dag består af 7 afdelinger og en del udvalg. Afdelingerne er det rent sportslige islæt i klubben, der tæller Fodbold, Gymnastik, Løbemotion, Badminton, Håndbold, Floorball og Cykelmotion. Udvalgene tager sig af alt det, der ikke nødvendigvis er sportsligt, de vigtigste af udvalgene er de der skaber arrangementer og aktiviteter for klubbens og byens medlemmer. Blandt disse bør byfestudvalget, LAN udvalget og Cafeudvalget nævnes. 

KKIK har i en del år nu stået for at planlægge og afvikle Karup Byfest. Udvalget består primært af medlemmer fra Forretningsudvalget samt Hovedbestyrelsen. Andre foreninger er gennem årene blevet opfordret til at deltage i byfesten og det gør de også, hvor de lørdag er til stede på festpladsen ved Karup Skole. Især Aktiv Karup fortjener stor ros for deres engagement og initiativer. Byfesten prøver på at forny sig hele tiden, i 2017 blev der for første gang afviklet Karup Streetfighter, hvor der dystedes i basket og fodbold. Byfesten 2018 får helt sikkert nogle nye påfund, i skrivende stund er byfesten endnu ikke færdig planlagt, men Karup borgerne kan godt begynde at træne i den amerikanske disciplin Cornhole. 

Karup har fået sit eget LAN party, der har nu været afviklet 3 LAN partyer i Jethallen, alle med stor succes, flere og flere deltagere møder op og hygger sig i en hel weekend med Minecraft, CS:GO og FIFA. Der dystes i mange forskellige kategorier, sidst var der ud over de traditionelle en del anderledes konkurrencer som Chili smagning og Cola crash. LAN i Karup fortsætter og vil blive ved med at tilbyde computer aktiviteter til de som ikke nødvendigvis kommer normalt i en idrætsklub. 

Det sidste udvalg som skal fremhæves er KKIK Cafe udvalg, de arbejder konstant og hårdt på at forbedre Cafemiljøet i Jethallen. For snart 5 år siden deltog samtlige KKIK bestyrelsesmedlemmer i et DGI seminar, der var initieret af KKIK forretningsudvalg, seminarets formål var at udvikle KKIK som forening og engageret medspiller i samfundet. Det største ønske og de der havde bredest opbakning var en genetablering af Cafeteriet i Jethallen. Det er lykkedes og i dag har Jethallen og KKIK et af Midt Jyllands absolut bedste cafeterier, hvor personalet er fuldstændigt frivilligt. Udvalget er i top og priserne er i bund det hører man rundt omkring når man snakker med folk både i og uden for Karup.  

KKIK fik i 2017 endnu en aktivitet, Basketball kom tilbage til Jethallen. Der er i dag et ungdomshold, der træner om onsdagen og et senior hold mandag aften. KKIK prøver hele tiden på at komme med nye aktiviteter, de fleste står afdelingerne selvfølgelig for, men ind imellem er forretningsudvalgt de som kommer med aktiviteterne, som med Basketball – et af de tiltag til næste sæson kan blive Bordtennis, det kræver selvfølgelig hal tid, en interesseret træner/leder. 

KKIK har mange aktiviteter som alle bidrager til at vi kan give vores medlemmer de bedst mulige tilbud af aktiviteter og udstyr. Det kan ikke gøres med kontingent alene, derfor er KKIK synlige ved aktiviteter som Byfesten, Cafeen, Å-Marked samt åben by, her er der mulighed for at tjene en skilling. Derudover sælges det fyrværkeri mellem jul og nytår. Alt det og sponsorernes, tilskud hvad enten det er gevinster, billetter eller kontanter til tøj eller ungdom er med til at vi har et lækkert klublokale, gode redskaber/materialer, nyt spillertøj, lave kontingenter til gavn for alle unge som gamle i Karup. 

Jet-hallen 40 år
v/ René Jensen
 

Lørdag d 21-10-1978 var en stor dag i Karup, for det var dagen, hvor man indviede Jet-hallen med et stort og righoldigt program, som var en række opvisningskampe i fodbold, håndbold, volleyball og badminton. Om aftenen blev der holdt en stor fest med dans ud til de sene nattetimer. 

Siden da er hallen blevet brugt af alle, der har haft et ønske om at dyrke sport. Hallen er blevet et samlingspunkt i byen, hvor man mødes, og får snakket sammen samt dyrket sport. Der er blevet, og bliver stadig, afholdt en masse fester i hallen, hvor byen støtter op. Her kan nævnes, at der er blevet afholdt en revy, som var skrevet af de lokale og derudover er der også blevet afholdt tema fester, koncerter og LAN fester. En gang om året afholdes der legedag, hvor alt den plads der er i hallen, er fyldt med hoppeborge, hvor byens børn kan komme og lege til ud på aftenen. De seneste år er der blevet afholdt julemesse i hallen i samarbejde med spejderne, KKIK og handelsstandsforeningen.  

Den 29-11-2011 blev multisalen indviet, som i dag bliver brugt til de aktiviteter, som ikke kræver den store plads, som der er i hallen, samt til private fester. Grunden til at man valgte at bygge en multisal, var at der ikke var tider nok i hallen til alt den sport, der var ønsket. Derudover har KKIK fået klublokaler, som de bruger til møder og hygge. 

Kælderen under hallen bruges i dag af Karup Skytteforening, som har en skydebane samt klub lokale dernede. Den lokale spinningsklub holder også til dernede, hvor der cykles flere gange om ugen. 

I perioder har hallen været udfordret økonomisk. Bestyrelsen har derfor været nødt til, at se på de udgifter der var til at drive hallen samt de udgifter der var i forhold til renovering i den gamle hal. Bestyrelsen besluttede på et møde, at man måtte diskutere muligheden for at hallen skulle drives ved hjælp af frivillige kræfter. Bestyrelsen tog derfor arbejdstøjet på og driften af hallen styres nu på frivillig basis. Dog med et par deltidsansatte, der klare den daglige rengøring og vedligehold. 

 Hallen har fået nyt LED lysanlæg, da det gamle var blevet for dyrt at holde. Cafeteriet er blevet renoveret og kommet op at køre igen efter en årrække, hvor den var lukket. Den bliver i dag drevet af et hold frivillige i samarbejde med KKIK. Cafeteriet er åbent og sikrer, at man kan få lidt at spise og drikke, mandag til torsdag og ved stævner og andre aktiviteter. 

 

Fremtiden for Jethallen  

Vi står igen i den fantastiske situation, at vi ikke har tider nok i hallen, til alle de hold som ønsker at benytte den. Vi er derfor ved at undersøge muligheden for at få bygget endnu en hal i forbindelse med Jet-hallen. Derudover ses på muligheden for et motions center, da dette har været efterspurgt fra byens borgere. I den nye hal skal der være en fuld spille bane samt en springgrav. Ydermere vil der være mere opbevaringsplads til det materiale der bruges i hallen. 

Vi i halbestyrelsen ser meget lyst på fremtiden, og ønsker at blive ved med at gøre hallen til byens sted, at mødes til sport og hygge. 

Til sidst vil vi ønske byen tillykke med Jet-hallens 40 års jubilæum. 

En halcafé med liv og fællesskab
I flere år, før 2015, manglede der et cafeteria i Jethallen Karup  et sted, hvor folk kunne mødes og få noget socialt samvær over lidt godt til ganen, men der manglede også generelt mere liv i sportshallen. Det ærgrede brugere af hallen, KKIK og halbestyrelsen. Derfor blev der nedsat et udvalg, der skulle arbejde på at udvikle hallens muligheder. 

Karup-borgeren Kenneth Nedergaard var med i dette udvalg. Han fortæller: 

- Jeg var til et møde i 2015 med flere KKIK-afdelinger, som i samarbejde med DGI gennemgik mulighederne for at få flere til at benytte Jethallen. De anbefalede blandt andet at åbne cafeteriaet. Den bold tog cafeteriaudvalget, som jeg var en del af, med videre og fik fundet frivillige, der ville hjælpe med at genåbne cafeteriaet, der jo havde været lukket i flere år. 

For at åbne et cafeteria og få alkoholbevilling manglede der en bestyrelse, som ville stå bag cafeen her trådte KKIKs bestyrelse ind. 

I efteråret 2015 genåbnede Jetcafeen så. Den blev åbnet uden salg af mad, men allerede efter et par uger, havde der været en del efterspørgsel på dette, så Kenneth gik i gang med at undersøge reglerne for salg af madvarer, i samarbejde med flere af de frivillige. Levnedsmiddelkontrollen kom og stedet blev godkendt til salg af mad og en ansøgning om spiritusbevilling blev godkendt. 

En slidt café 

Da de frivillige startede caféen op, var lokalerne noget slidte, så flere af de frivillige tog arbejdshandskerne på og fik renoveret lokalerne væsentligt. 

- De gamle skabe i køkkenet blev taget ned, der blev malet, og vi købte nye stålborde og køkkenmaskiner til køkkenet. Jeg er virkelig glad og overrasket over den kæmpe opbakning, som har været til dette projekt både fra de frivillige, som står i cafeen og alle brugerne, der støtter os. Det må jo betyde, at cafeteriet har været savnet, udtaler Kenneth, som er bestyrer af Jetcaféen. 

16 frivillige borgere dækker caféens åbningstider fra mandag til torsdag, og når der er sportslige og andre arrangementer i weekenderne og dem har der været mange af, for eksempel legedag, lan-party, fastelavn, julemesse og 2. juledag står de frivillige klar igen, når der afholdes den traditionsrige fodboldturnering. 

Caféen er blevet hallens nerve 

Formanden for hallen, René Jensen fortæller: 

- Caféen giver noget fællesskab, forældre mødes og hygger, mens børnene dyrker sport. Der er kommet mere liv, åbenhed og en større tilgang af sportsudøvere i hallen. Det kommer meget byen til gode, at folk får vendt, hvad der sker i byen og på skolen. Der er altid en livlig snak og en rigtig god tone og stemning i caféen. En stemning, som de frivillige i Jetcaféen er med til at skabe. Caféen er blevet hallens nerve, og hallen er blevet byens samlingspunkt igen. 

Stedet har netop haft besøg af levnedsmiddelkontrollen, og igen fik de en smiley. 

- Selvom caféen i dag går over alt forventning, er der ikke råd til lønnet personale. Vi har som mål for cafeteriaet, at vi vil være med til at skabe liv og bedre rammer for brugerne af Jethallen i samarbejde med KKIK og Jethallens bestyrelse, og det at se flere glade mennesker i hallen er løn nok i sig selv, slutter Kenneth Nedergaard. 

Nuværende aktiviteter

Badminton

 

Formænd gennem tiderne: 
Else Christensen
Mogens Nielsen
Ole Jacobsen
Hans Jørn Linde
Peer Kaarup 

Hans Jørn Linde, tidligere mangeårig formand og træner for badminton ungdom. 

Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 10.09.1976. 

Jeg startede med at spille badminton som motionist. I 1996 afløste jeg Mogens Nielsen som frivillig ungdomstræner dels fordi mine egne børn spillede badminton og dels fordi jeg holder af spillet. I 2001 blev jeg endvidere formand for afdelingen. Jeg bestred i en årrække begge poster indtil en ny træner og den nuværende formand tog over. 

Det har været 12 - 15 spændende og gode år, som også har krævet en del tid. Specielt samværet med ungdommen ved træningen, deltagelse i turneringer, i amts- og landmesterskaberne i Fredericia og DGI-byen i København og ikke mindst den årlige tur til PONDUS Cup i Ikast husker jeg, som nogle sjove oplevelser. 

 

Peer Kaarup, nuværende formand for KKIK Badminton: 

I denne sæson har vi tider for børn og unge, mandag kl. 17.00-18.00 og for motionister kl. 18.00-20.00.  

I børne- og ungdomsafdelingen er der i år ca. 15 spillere i alderen 8-15 år. I de seneste par år har vi haft et samarbejde med AIF, hvor vi bl.a. har afholdt badmintondag i fællesskab. Her i foråret 2018 har vi haft glæde af en gæsteinstruktør fra DGI, som har forestået træningen nogle gange som samtidig har inspireret de nuværende og de kommende frivillige kræfter. KKIK badminton er desuden tilknyttet Badminton Danmark og DGI Midtjylland, hvilket primært er i relation til børn og unge spillere.  

Antallet af motionister er ca. 30-35 personer, hvilket nok ikke kan presses højere op, hvis man tager de mange andre muligheder, der er, i betragtning. For motionisternes vedkommende er der mange gengange fra foregående år. Generelt er tidligere tiders antal voksne spillere støt faldet de sidste 10 år.

Basketball

v/ Simon Sjørring  

Basketbold startede op som en sjov tanke i sommeren 2017. KKIK var med på projektet om at lave et nyt tilbud i idrætsklubben og sponsorerede først ved hjælp af fremragende svejse arbejde fra Lars Ole hjemmelavede net, og dernæst rigtig prof. net samt bolde.  

Fra dag 1. har ambitions niveauet været at vi spiller for at have det sjovt og der skal være plads til alle. Vi har d. d. senior basket hver mandag og ungdoms basket hver onsdag. Og alle kan være med, hvad enten du har aldrig har kastet en bold før eller har driblet med en bold stort set hver dag. KKIK basket er et sted hvor der er plads til alle. 

KKIK Cykelmotion

Da Bjarne Riis sejrede i Tour de France i 1996 blev det startskuddet til en markant øget interesse omkring landevejscykling. Det blev pludselig in at cykle, og overalt i landet udmøntede den store interesse sig i nye cykelklubber. Således også i Karup. 

Her stak nogle cykelinteresserede hovederne sammen og blev enige om at KKIK skulle have en cykelafdeling. Der blev afholdt stiftende generalforsamling 18. februar 1997, og herefter var KKIK Cykelmotion en realitet. 

En afdeling der i de første mange år havde det rigtig godt med stor aktivitet og mange medlemmer. 

En medlemsmæssig nedtur var for få år siden tæt på at koste KKIK Cykelmotion livet, men en entusiastisk bestyrelse formåede at holde liv i afdelingen, og heldigvis for det, for i årene efter blev motion, herunder cykling, igen populært, og afdelingen er nu tilbage ved fordums styrke. 

Medlemmer mødes til fællestræning hele sommeren igennem onsdag og søndag, og her har alle mulighed for at køre en træningstur, som passer dem. Derudover deltages i forskellige motionsløb i lokalområdet.  

Bestyrelsen er overbevist om at KKIK Cykling, som afdelingen hedder i dag, også i årene fremover vil have en fremtrædende plads i motionsudbuddet i KKIK. 

Som supplement til ovenstående, har vi i redaktionen fundet referatet fra et møde i foråret 1999 i Sponsorudvalget. Dette var sommetider et hårdt arbejde, men referatet slutter med at konstatere, at mødet i al almindelighed forløb i en god tone og endda til sidst blev helt muntert, da Willy Maler fra fodboldafdelingen om cykelmotionisterne fra den nystartede KKIK Cykelmotion mente, at disse i høj grad gav deres sponsorer genydelse, når de cyklede rundt her i omegnen med rygreklamerne, for som han bemærkede: ”Det går jo ikke stærkere, end at selv læseretarderede kan nå at se, hvad der står!” 

Floorball

Floorball kom til KKIK i 2006, først som en prøve aktivitet under Fodbold afdelingen. Flemming Thing Rasmussen var idemanden og drivkraften for Floorball i Karup de første halvanden år. Hvor både senior og ungdoms Floorball trivedes ganske godt. Det blev til en enkelt Landsstævne deltagelse inden KKIK Floorball blev en officiel underafdeling i KKIK i slutningen af 2007. I de første to sæsoner var det med Flemming som træner både for ungdom og senior. På senior siden dukkede Jesper Kjelgaard op, han kom med flere års spillererfaring samt 3 års erfaring som træner for AaB Floorbal 1 og 2 division.  
KKIK første bestyrelse bestod af 3 mand, hvor Jesper Kjelgaard var i front for begivenhederne.  Herefter gik det stærkt med udviklingen i klubben, snart var medlemstallet i forening på 40 spillere.  

Et ungdomshold bestående af børn fra 1995-1998 med Arild Halskov som træner gennem flere sæsoner, deres bedrifter kulminerede i sæsonen 2011/12 med klubbens første mesterskab, drengene blev jyske mestre. Klubbens andet mesterskab kom i hus 5 år senere, hvor klubbens U13 mandskab igen kunne kalde sig jyske mestre. Her var selvsamme kaptajn som i 2012 løftede pokalen som jysk mester nu træner. Floorball har været dygtige til at holde på deres ungdomsspillere, hvor andre holdsports aktiviteter har mistet medlemmer, de bliver trænere i klubben – Mathias Halskov som både er blevet jysk mester som spiller og træner, derudover er en del af pigerne og drengene udover at være spillere blevet trænere for de yngste i afdelingen. 

KKIK Floorball også kendt som Karup Comets Floorball rundt om i det ganske land, drager hvert år til Landsstævne i Floorball om foråret – en kulmination på en god og lang sæson. I år er 13 år at Landsstævnet afvikles, det har i de fleste år gået på skift mellem Frederikshavn og Ringsted, men stævnet tæller nu mere end 1500 deltagere og det har gjort at kun Frederikshavn har kunnet afvikle stævnet de sidste par år. KKIK har deltaget fast i stævnet siden 2009. Alle spillere, ledere og forældre har en god weekend. Pigerne vandt Landsstævnet i 2014 og blev dermed de uofficielle dansk mestre for U13 piger. 

Når man siger KKIK Floorball er det synonymet med meget frivilligarbejde, deltagelse i alt der foregår i KKIK. Der hjælpes til alle KKIK aktiviteter samt på Å-marked. I dag drives floorball i Karup af en flok entusiaster som fortjener at blive nævnt: Tom Jepsen (formand), Kenneth Nedergaard (kasserer), Dan Aagaard, Mathias Halskov og Arild Halskov (alle tre bestyrelsesmedlemmer).  

Klubben har i dag U7, U9, U11, U13, U15, Senior Damer og Senior Herre floorball hold. U7-U11 har i sæsonen deltaget i det der kaldes KidzLiga, hvor de spiller stævner rundt om i Jylland. U13 og U15 har deltaget i Flexrækken hvor der spilles om det Jyske mesterskab. Senior Damer er et ny op startet hold, hvor der hygges og trænes hver mandag aften, ingen af de nu ”semi rutinerede” kvinder havde erfaring med floorball da de startede i august – så mød endeligt op der er plads til flere.  Senior herrerne spiller for sjov i år, de har tidligere deltaget i Danmarksturneringens 3. Division, år med succes og andre med knap så meget succes.  

Floorballudvikler i Karup udvikler sig hele tiden og hvad fremtiden byder, er svært at spå om, men næste sæson tilbydes der floorball til alle årgange, som noget nyt arbejdes der på at have U11 hold som skal deltage i turneringen samt at senior herrer igen skal ud og spille kampe. 

Fodbold

I 1967 var 2 klubber forud for deres tid. De besluttede at fusionere. Den ene klub var de orange fra Kølvrå Idrætsklub (KIK) og de blå fra Karup Idrætsforening (KIF).  Ud af den fusion kom Karup Kølvrå Idrætsklub (KKIK). Klubtøjet blev, orange trøje og hvide shorts. Senere i 70’erne blev de hvide shorts udskiftet med sorte shorts og orange strømper. Fodboldafdelingen var i 70’erne og et stykke op i 80’erne kæmpe succes og var en stor klub i det midtjyske.  I mange år var der 5 seriehold, og rigtig mange ungdomshold. Der var altid to 11-mandshold i hver række (ex. Lilleput), enkelte rækker tre hold. Dengang blev der kun spillet 11-mandsfodbold. Og en række bestod af 2 årgange.  

 Sidst i 80’erne blev afdelingen ramt af mindre årgange og i konkurrence med andre aktiviteter, faldt antallet af fodboldspillere. Seniorafdelingen var reduceret til 2 hold og nu var der kun et hold i hver årgang i ungdomsafdelingen. Det var tilsyneladende ikke blot et lokalt fænomen. Så i starten 90’erne blev det besluttet at de yngste årgange spillede 7-mandsfodbold og blot være én årgang.  Senere i årtiet blev 5-mandsfodbold indført for de mindste årgange. At lade små børn spille på små baner var en succes. Midt i 0’erne blev sidste tiltag indført, det blev 3-mands fodbold på en lille bane, så alle spillere er i aktivitet under kamp. Ungdomsfodbolden består i dag af 4 holdstørrelser 3, 5, 8 og 11-mands. Så der skal mange forskellige baner til i dagens fodbold. 

I mange år blev banerne i Kølvrå brugt til træning, den ene af banerne var den berømte jordbane. Den er nu ændret til en græsbane. Hjemmekampe blev spillet på Karup Stadion. Den store succes i 70’erne gjorde det nødvendigt med udvidelse af kamp/træningsbaner. Derfor blev der anlagt 3 baner på arealet bag Jethallen. Dette område er i dag hjemmebane for KKIK.  Karup Stadion blev i starten af 00’erne solgt, for at KKIK kunne finansiere et klublokale i forbindelse med udvidelse af Jethallen. At KKIK i dag kun har aktivitet i Karup, skyldes en splittelse i fodboldafdelingen. 

Grundet uenighed om prioriteringer og økonomi bliver fodboldafdelingen sidst i 90’erne delt i hver deres afdeling med egen økonomi. De to afdelinger lever samme i klubhuset i Kølvrå, indtil seniorafdelingen melder sig ud af klubben, og opretter i 2007 en ny fodboldklub, med navnet Karup Kølvrå af 2007 (kk07).   Ungdomsafdelingen vælger at flytte til Karup, for at være en integreret del af KKIK.  Banerne bag Jethallen har dog ingen klubfaciliteter at byde på; blot en gammel skurvogn og en togvogn.  Med støtte fra hovedbestyrelsen, får afdelingen ved frivilligt arbejde opført en hytte, der i flere år virker som klubhus, mødelokale og kiosk. I disse år er der stadig stor tilslutning og engagement i afdelingen, der er hold i alle årgange, med dedikerede forældre, trænere og bestyrelse. Der er mange aktiviteter ud over fodbold, blandt andet ture til Preetz, Rønbjerg Feriecenter, Kerteminde Cup, Superligakampe i Herning og sæsonafslutninger med aktiviteter og overnatning i Jethallen, med kampe mod forældre næste morgen.  Når vi har haft puljevindere, har vi ofte afholdt de afsluttende regionsstævner. Nogle gange har vi selv taget pokalen, så sportslig succes har der også været.  

Efter i en årrække kun at have haft en ungdomsafdeling, var der i 2014 igen seniorfodbold i KKIK. En række tidligere KKIK’ere og nytilkomne ønskede at starte et hold. Det lykkedes at holde 3 gode år, med nogle spændende lokalopgør mod vores naboklubber fra Kølvrå og Frederiks. Igen var der tæt på 200 tilskuere til fodbold i Karup. Det lykkedes for holdet at rykke op i serie 5. Ungdommen havde stor glæde af seniorerne. De ”gamle” var altid klar med fløjten, når der skulle dømmes kampe. Spillermangel gør det nødvendigt, at de fra denne sæson danner hold sammen med AIF.  AIF er i forvejen samarbejdspartner i ungdomsrækkerne, da spillermangel er et problem for begge klubber.  Heldigvis har samarbejdet reddet flere hold, der ellers ville være lukket.   

Om fremtiden byder på endnu en fusion, for fodboldens overlevelse i lokalområdet, kan kun tiden vise. Uden børn, der spiller fodbold, vil fodbolden lide en stille død. Uden aktive forældre, ledere og frivillige til bestyrelsesarbejdet, har fodbolden strenge kår. Håbet er, at nogle ser det, før det er for sent.  Karup uden fodbold, vil ikke være til at bære.                      

KKIK startede som en klub med fodbold og håndbold, heldigvis har klubben udviklet sig, så den i dag består af mange afdelinger.  Og heldigvis er fodbolden stadig en del af fællesskabet i KKIK her i skrivende stund. 

KKIK Gymnastik

v/Heidi Madsen
 

Jeg startede som gymnast i 1987 og som hjælper på min mors hold i ca. 1991,siden da har jeg været hjælpeinstruktør og instruktør på adskillige forskellige hold i KKIK Gymnastik. - alt fra Mor/baby, forældre/barn, spring-, handicap-, junior- og voksenhold. I 2005 blev jeg formand i en alder af 20 år. Det var noget af en beslutning - at være formand, mig? 

I 2005 var der 80 medlemmer i gymnastik (på 5 hold), derefter fulgte nogle år med fremgang, så i 2010 - 200 medlemmer og i 2016 hele 276 på 15 hold. Med det blev gymnastik klubbens størst afdeling og i dag tegner gymnastik mere end halvdelen af hele KKIKS medlemmer. Jeg tror en af de afgørende grunde til at gymnastikafdelingen har været denne udvikling igennem er, at vi har turde at prøve nye ting af. Vi har tænkt ud af boksen, tænkt de vilde tanker og prøvet mange ting af. 

En særlig ting for gymnastikafdelingen er, at vi på trods af stor udskiftning i bestyrelsen i mange år, har inddraget suppleanterne i bestyrelsesarbejdet på lige fod. Til dette års generalforsamling fortsatte alle. Vi har pt et godt sammenhold i bestyrelsen, hygger os og løfter i flok - det gør det frivillige arbejde sjovt og attraktivt at være en del af. Og uden tvivl er der brug for alle vi frivillige så foreningslivet i Karup til stadighed kan blomstre og gøre glæde og smil i vores by. 

 

KKIK Løbemotion

v/ Karin Jespersen 

Løbeklubben startede i januar 2007 som en underafdeling til FU af en gruppe frivillige. Der var både et gå- og et løbehold. Der var flere temposættere på holdene, og til hver træning var der lagt en rute.  

i 2010 indtrådte en styregruppe i løbeklubben som stadig kørte under FU. Styregruppen fungerede som en bestyrelse, men ingen var bundet i en given valgperiode, og løbeklubben havde trukket ”frinummer” vedrørende de fælles opgaver i KKIK. I 2012 blev løbeklubben ”tvunget” til at stifte en bestyrelse af hovedafdelingen. Den første rigtige bestyrelse bestod af: Formand: Claus Caspersen Næstformand: Pia Ring Sørensen Sekretær: Bente Serritslev Kasserer: Karin Jespersen Bestyrelsesmedlem: Jan Thonesen og Søren Andersen Flere af bestyrelsesmedlemmerne er stadig aktive i bestyrelsen i dag. Løbeklubben startede med ca. 20 medlemmer og har i dag vokset sig til at udgøre 60-70 medlemmer. 

 I 2010 løb det første Karup Åløb af stablen. Det foregik ved Jethallen, der var rigtig stor tilslutning fra skoleeleverne fra Karup Skole. Eleverne udgjorde over halvdelen af deltagerne. Løbet var en stor succes. Året efter flyttede vi start og målområdet til P-pladsen foran biblioteket. Dette skyldes først og fremmest, at vi kunne undgå, at børnene skulle krydse Viborgvej. Karup Åløb har siden været fast på programmet til byfesten hvert år. 2018 bliver således 9. gang vi afholder løbet. Deltagerantallet har i årene ligget omkring 225-325 deltagere. Klovnen Svend Aage Øster har været trofast til at skyde løbet i gang og løbet med børnene, han har ved lejligheden samlet ind til hospitalsklovnene. I 2009 trænede flere løbere sig op til maraton distancen. 

 For at styrke sammenholdet i klubben og få de største oplevelser, blev vi grebet af de store løb i Europa. Vi har deltaget i bl. a. Berlin, Stockholm, Paris, Athen, London, København, Prag, Wien, Amsterdam, men også Washington blev en mulighed. Disse ture har udviklet venskabet til mere end ”bare” løbekammerater. Maraton holdet er skrumpet ind og gå holdet og løbeholdet ”løb for alle” er vokset, så for at alle havde mulighed for at deltage i hyggeligt samvær uden for landets grænser, har en flok løbere på tværs af holdene været i Harzen de sidste 3 år og deltaget i et løb med flere distancer bl.a. 6 og 10 km men også mulighed for både ½ og hel maraton. Vi deltager selvfølgelig også i mange andre og lokale løb. Alhedeløbet er en tradition og vi har vundet pokalen for ”største” deltagende hold 6 år i træk, skarp forfulgt at AIF selv. Kalkmineløbet et andet løb i nærområdet der tiltrækker rigtig mange af vores løbere. Siden 2013 har vi hvert år deltaget i 24T løbet rundt om Søndersø i Viborg. Det er altid en meget hyggelig, social, sjov og udfordrende weekend. Vi skal holde stafetten i gang i 24 timer, og det bliver ca. til 49 omgange rundt om søen (i alt 279 km) Når løb ikke er nok, hvad skal man så finde på i en løbeklub? Så må man ud og købe nyt udstyr og begynde at træne sig op til triatlon, så det gik 4 løbere i gang med i 2011. Målet var en ¼ ironman i Silkeborg. 950 m svømning i våddragt i Almind Sø, herefter 45 km cykling på racer og til sidst 10,5 km løb.  

Det blev starten til at mange af løberne nu har deltaget i flere triløb 4-18-4, og flere har ligeledes deltaget i 12 timers tri i Frederiks. 2 seje løbere i løbeklubben har efterfølgende gennemført København Ironman op til flere gange. Nu var cyklen købt, så kunne vi ligeså godt melde os ind i KKIK Cykling, derfor er der nu flere løbere der også cykler J En anden stor oplevelse var deltagelsen i DGI hærvejsløbet i 2014. Vi skulle selvfølgelig være med hele vejen fra Flensborg til Viborg. 30 etaper, i alt 300 km på 35 timer. Der deltog 10 løbere fra løbeklubben, som skulle holde stafetten i gang. Det blev ikke til mange timers søvn i løbet af de 35 timer. Det var meningen at kun én løber skulle løbe ad gangen, således alle 10 løbere skulle løbe ca. 30 km, men der gik hurtigt sport i det, så flere løbere løb sammen. Da vi nåede til Viborg havde alle løbet 60 - 100 km på de 35 timer. En helt vild oplevelse. I dag har løbeklubben et gå hold, et løbehold for alle 3-5 km og et løbehold der løber 8-10 km. Vi træner 3 gange om ugen. 

Vi vil blive rigtig glade for at se dig i løbeklubben, hvor alle er velkommen til at være med uanset niveau. Vi lover at tage godt i mod dig. Vi kan tilbyde fællestræning på tværs af holdene ca. 1 gang hver måned, grillaften, 24T-løbe weekend, julefrokost, nytårsløb Høgild Rundt. Kom og vær med.  

En stafet fra Flensborg til Viborg. På 35 timer løb vi 660 km.

Formænd i KKIK  

Georg Kusnitzoff   1968 – 70 og 1975 – 77 
Kristian Graversgaard 1970  
Regnar Tang Jeppesen   1971
Hans Andreasen 1971 – 72 
Hans Henrik Bødker  1972 – 75
Bent Færge 1977 – 85 
Paul Erik Møller 1985 – 90 
Poul Mortensen  1990 – 2000
Hanne Mette Thagaard 2000 – 2009 
Jens Alfred Andersen 2009 – 2013 
Jesper Kjelgaard  2013 -

Formænd i Jethallen


Oversigten tager udgangspunkt fra den stiftende generalforsamling den 27/6-1975 
Georg Kusnitzoff  fra den 27/6-1975 til den 18/11-1975
Benny Jensen  fra den 18/11-1975 til den 19/12-1975
Vagn Madsen  fra den 19/12-1975 til den 22/4-1976
P.E.Møller  1976 - 1980
Bent Færge 1980 - 1982
Georg Kusnitzoff  1982 - 1986
R.G.Kranker  1986 - 1991
Cuno Hansen  1991 - 1999
Georg Kusnitzoff  1999 - 2002
Bent Færge 2002 - 2003
Svend Kongshøj 2003 - 2004
Benny Thomsen 2004 - 2006
Søren Mogensen 2006 - 2007
Aksel Seidelin Christensen 2007 - 2013
Annette Kopp 2013 - 2014
René Jensen 2014 -

Redaktion af nærværende Jubilæumsskrift:

Aksel Møller, Ib Jensen, Ole Kronborg, Dorthe Krone Kristensen, Anders Jørgensen – alle tidligere redaktører af ”Målet” og koordinator Hanne Mette Thagaard 

Karup - Kølvrå Idrætsklub
Lindevej 5
7470 Karup J
Telefon: 60 94 00 34
E-mail: kkik@kkik.dk
CVR: 13244928
Log ind
     
Karup - Kølvrå Idrætsklub | Formand: Jesper Kjelgaard | Lindevej 5 | 7470 Karup J | Tlf.: 60 94 00 34