Karup Kølvrå Idrætsklub

Book 1:1 samtale
Se adresse

Vedtægter

Revideret 27. februar 2020
 

VEDTÆGTER

 
§ 1 Navn og formål
 
Foreningens navn: Karup Kølvrå Idrætsklub stiftet 20. februar 1968.
Signatur: KKIK
Hjemsted: Viborg Kommune
Adresse: Formandens
Spillepladser: Karup 
Spilledragt: Sorte eller orange benklæder, orange trøjer.
Dette gælder dog ikke for afdelingerne gymnastik og badmin-ton.
Der kan kun afviges fra disse retningslinjer, hvis afvigelsen er godkendt af hovedbestyrelsen på et ordinært møde.
 
Foreningens formål er at danne et sports- og idrætsligt fællesskab i Viborg kommunes Karup/Kølvrå-område med det sociale sigte at give områdets beboere – og herunder primært ungdommen – mulighed for i størst muligt omfang at kunne udfylde fritiden med sports- og idrætsaktiviteter.
 
§ 2 Organisation
 
Klubben er organiseret som følger:
 
1. Generalforsamlingen (GF) som er klubbens øverste myndighed.
 
2. Hovedbestyrelsen (HB) som består af klubbens valgte formand – næstformand – kasserer og sekretær samt formændene for specialafdelingerne.
HB koordinerer retningslinjer for klubbens daglige virke.
HB afholder møde mindst 1 gang i kvartalet.
HB fastsætter selv sin forretningsorden.
 
3. Forretningsudvalget (FU) som består af klubbens valgte formand, næstformand, kasserer, sekretær og højst 2 menige medlemmer, hvoraf ingen samtidigt kan indgå i en special-afdelings bestyrelse, som formand. FU´s formand må ikke sidde i en specialafdelings bestyrelse. 
Foreningen tegnes af 2 i forening blandt klubbens valgte formand, næstformand og kasserer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån, tegnes foreningen af det samlede Forretningsudvalg. 
 
I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
FU har ansvaret for klubbens daglige drift i overensstemmelse med forretningsordenen, som FU selv fastsætter.
 
4. Specialafdelingerne (SA) varetager den daglige drift af deres egen idrætsgren. Denne drift forvaltes af den enkelte afdelingsbestyrelse, der vælges på afdelingens generalforsamling jf. vedtægterne i nedenstående § 6 og § 7.
Nye afdelinger kan oprettes, såfremt et minimum af 10 personer ønsker at etablere en ny idrætsgren i klubben.
 
§ 3 Myndighed
 
Forretningsudvalget er bemyndiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver i forbindelse med arrangementer, der gælder klubben som helhed, såsom sportsfester og lignende.
Forretningsudvalget er bemyndiget til at fordele overskydende midler fra fælles arrangementer til specialafdelingerne efter behov.
Forretningsudvalget kan i sygdomstilfælde – samt i andre specielle tilfælde – ændre kontingentet fra et medlem.
Specialafdelingernes generalforsamling er øverste myndighed i anliggender, der alene berører den enkelte afdeling.
 
Udelukkelse og eksklusion.
Et medlem eller en afdeling, kan udelukkes midlertidig eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser såsom overholder foreningens vedtægter.
I sager om udelukkelse og eksklusion træffer forretningsudvalget beslutningen.
I sager om eksklusion har medlemmer/afdelingen desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
 
§ 4 Medlemsforhold
 
Aktive medlemmer: Alle der opfylder DIF’s amatørbestemmelser, kan optages.
Passive medlemmer: Enhver kan optages.
Støttemedlemmer: Enhver kan optages.
 
Optagelse: Sker ved henvendelse til ledelsen af en specialafdeling med angivelse af hvilken idrætsgren hun/han ønsker primært at dyrke. Den pågældende afdeling træffer afgørelse om optagelse samt tilstiller vedkommende et eksemplar af foreningens love.
 
Udmeldelse: For voksne turneringsspillere gælder det, at det skal ske skriftligt og tilstilles FU gennem en specialafdeling.
 
Arrangementer: Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har adgang til foreningens arrangementer.
§ 5 Administrationsbidrag
 
Medlemskontingent består dels af et administrationsbidrag, dels af et kontingent til den/de afdeling(er) medlemmet er knyttet.
Administrationsbidraget fastsættes med baggrund i budgettet.
Medlemskontingentet opkræves af den/de afdelinger medlemmet er tilknyttet og indbetales på afdelingens bankkontonummer. Afdelinger kan vælge at kontingent opkræves af hovedkassereren som hidtil.
Kontingent for passive medlemmer opkræves af hovedkassereren.
Restance på 2 måneder for såvel aktive som passive medlemmer kan medføre udelukkelse i afdelingen såvel som i KKIK samt af andre foreninger under DIF.
 
Et medlem, der grundet restance har været slettet af medlemslisten, kan efter betaling af restancebeløbet, på ny søge medlemskab.
 
 
§ 6 Valg til bestyrelse og forretningsudvalg
 
Ethvert medlem, der er fyldt 18 år er valgbar til FU og bestyrelsesposter. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år, ligeledes har én af forældrene til medlemmer under 14 år stemmeret og er valgbar. FU vælges af klubbens generalforsamling jf. § 7, stk. 1.
Formand og sekretær samt 1 menigt medlem vælges ulige år, næstformand og kasserer samt 1 menigt medlem lige år. Afdelingernes bestyrelser vælges af afdelingernes generalforsamling jf. § 7 stk. 2.
Den enkelte afdeling beslutter behovet for dens størrelse.
Funktionerne formand, næstformand, kasserer og sekretær skal dog som minimum bestrides af tre personer. Revisorer og suppleanter vælges for et år ad gangen. Øvrige valg sker for 2 år. Suppleanter, der indtræder i poster, hvor valgperioden er 2 år fortsætter perioden ud. Specialafdelingernes generalforsamlinger kan vælge spilleudvalg for 1 år ad gangen.
 
§ 7 Generalforsamlinger
 
1. Foreningen afholder generalforsamling 1 gang årligt inden 1. marts med følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Forelæggelse af budget. 
5. Fastsættelse af administrationsbidrag fra afdelingerne til KKIK’ s hovedafdeling.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand, sekretær samt 1 menigt medlem. (ulige årstal)
8. Valg af næstformand, kasserer samt 1 menigt medlem. (lige årstal)
9. Valg af 2 suppleanter.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
 
 
2. Specialafdelingerne afholder generalforsamling i forbindelse med hovedforeningen med følgende dagsorden:
 
1. Formandens beretning 
2. Fastsættelse af kontingent
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af bestyrelse 
5. Valg af suppleant 
6. Eventuelt
 
 
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
 
1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i foreningen skal ske:
- når hovedbestyrelsen (HB) finder det nødvendigt.
- når 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom til  hovedbestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne eller dagsorden.
 
2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i en specialafdeling skal ske:
- når den pågældende bestyrelse finder det nødvendigt.
- når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer i den pågældende afdeling fremsender skriftlig begæring herom til den respektive formand med angivelse af forhandlingsemne eller dagsorden.

§ 9  Indkaldelse til generalforsamling
 
Indkaldelse til enhver generalforsamling i foreningen eller en specialafdeling skal ske mindst 1 måned forud.
Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling skal indsendes skriftligt til den respektive formand senest 14 dage før generalforsamlingen. Den enkelte afdeling offentliggør indkomne forslag senest 8 dage før generalforsamlingen ved opslag. Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal.
 
§ 10 Afstemninger
 
Alle kontingentbetalende medlemmer har fra det fyldte 14. år stemmeret ved foreningens generalforsamling samt ved generalforsamlinger i de specialafdelinger, hvor han/hun er medlem.
Ligeledes har én af forældrene til et medlem under 14 år stemmeret.
Almindeligt stemmeflertal er gældende for de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges. Ved stemmelighed forkastes forslaget.
Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer forlanger det før afstemningen.
 
§ 11 Økonomi
 
Regnskabsåret er kalenderåret.
Senest 1.februar forelægger specialafdelingerne over for FU budgetforslag for indeværende regnskabsår. Forslagene støttes af skriftlige begrundelser for dele af budgettet, som FU måtte ønske begrundet i henhold til udgivne retningslinjer for budgettering.
FU træffer beslutning om budgetternes endelige indhold, inden FU forelægger disse for generalforsamlingen.
Den enkelte specialafdeling er ansvarlig for eget regnskab, og at dette afvikles i overensstemmelse med afdelingens budget.
En specialafdelings mulige overskud ved et regnskabsårs slutning er til afdelingens fri rådighed inden for rammerne af KKIK `s formålsparagraf (§ 1).
Et eventuelt underskud ved regnskabets afslutning – ud over, hvad der måtte være blevet budgetgodkendt – påhviler det vedkommende afdeling at afvikle snarest muligt indenfor påfølgende regnskabsår. Udgifter forbundet med en deraf afledt låntagning skal afdelingen normalt selv afholde.
Specialafdelingerne forelægger årsregnskab for FU til godkendelse senest 1. februar.
Foreningens samlede regnskab forelægges revisorerne til godkendelse senest 14 dage forud for generalforsamlingen.
 
§ 12 Opløsning
 
Foreningen kan ikke opløses, såfremt 20 af de aktive medlemmer stemmer for dens forbliven på en ekstraordinær generalforsamling.
Foreningens midler og ejendele deponeres ved foreningens opløsning hos kommunalbestyrelsen og må kun udleveres til en ny idrætsklub med samme formål.
 
 
 
 
 
 
 Revideret 27. februar 2020
KKIK Vedtægter - pdf-format (0.1 Mb)
Karup - Kølvrå Idrætsklub
Lindevej 5
7470 Karup J
Telefon: 60 94 00 34
E-mail: kkik@kkik.dk
CVR: 13244928
Log ind
     
Karup - Kølvrå Idrætsklub | Formand: Jesper Kjelgaard | Lindevej 5 | 7470 Karup J | Tlf.: 60 94 00 34